Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Contact with employees

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Џеват Кицара

Од 2018 - Директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ

Докторант на Универзитет Гоце Делчев од Штип - Факултет за туризам и бизнис логистика

19.05.2014 Магистер по менаџмент со одбрамбено-безбедносни ресурси во областа на безбедност и одбрана. Менаџмент со ресурси во безбедноста. Национална безбедносна концепција и стратегија, методологија на научно-истражувачка работа. Основи на одбраната и националната стратегија. Универзитет “Гоце Делчев”-Штип, Воена академија ”Генерал Михајло Апостолски”- Скопје - придружна членка

21.04.2016 Analysis and Lessons Learned MTT (ACC3983:1), the Former Yugoslav Republic of Macedonia

JFC Naples

31.03.2017 Media Management in Peace Support Operations Course, Sarajevo

NATO Partnership and Education Centre

29.05.2018 ISO Regional training on managing national standards development projects and programmes (MSPP) in Chisinau, Moldova

11.07.2018 ISO Regional workshop on standards in supports of public policies in Astana Kazakhstan

09.10.2019 ISO Regional follow-up workshop on National Standardization Strategies in Bishkek Kyrgyz Republic

06.08.2019 ISO Regional workshop on managing effective national mirror committees in Qingdao China

РАБОТНО ИСКУСТВО

1992-2017 АРМ-Министерство за одбрана на Р.С.Македонија.

Советник во секторот за недвижности во МО

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА

Јазици: Босански, Македонски, Англиски, Албански, Словенечки, Бугарски

✆ + 389 (0)2 3247 173

+ 389 (0)2 3247 150

kicara.dzevat@isrsm.gov.mk

__________________________________________________________________________________________________________________________________\

I. СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Раководител на Сектор за стандардизација

д-р. Соња Черепналковска
Тел. + 389 (0)2 3247 152  

cerepnalkovska.sonja@isrsm.gov.mk

OДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација

м-р Горан Плетварски - Дипломиран машински инженер
Tел. + 389 (0)2 3247 173/150  

pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

1. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хемија, текстил, земјоделие, прехрана

м-р Весна Поповска - Магистер по технички науки, Дипломиран инженер технолог
Тел. + 389 (0)2 3247 171  

popovska.vesna@isrsm.gov.mk

2. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на заштита на животна средина

м-р Виолета Шареска Ѓаковска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 179  

shareska.violeta@isrsm.gov.mk

3. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на рударство и металургија и градежништво

Вилијам Христовски - Дипломиран машински инженер - Менаџер за квалитет за ISO 9001
Тел. + 389 (0)2 3247 162  

hristovski.vilijam@isrsm.gov.mk

4. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хоризонтални општи стандарди (квалитет, безбедност, здравје)

Орхидеја Шутарова - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 167  

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

5.Советник за поддршка за стандарди каде нема технички комитети

м-р Велибор Тасевски - Магистер по географски науки
Тел. + 389 (0)2 3247 164  

tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ ОД ОБЛАСТА НА СТАНДАРДИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на стандарди од електротехника

м-р Лилјана - Хаџиевска Антовска - Магистер по технички науки, Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 173/150  

hadzievska.liljana@isrsm.gov.mk

1.Советник за поддршка за стандарди од областа на електротехника и информатика

Катерина Јовановска - Дипломиран професор по географија
Тел. + 389 (0)2 3247 154  

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

2.Советник за поддршка за стандарди од областа на електроника и телекомуникации

Валентина Арсовска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 160  

arsovska.valentina@isrsm.gov.mk

3.Советник за поддршка за стандарди од електротехника и телекомуникации каде нема технички комитети

м-р Мартин Арсов - Магистар еколог
Tel. + 389(0)2 3247 165  

arsov.martin@isrsm.gov.mk

II. СЕКТОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЕТЕНЦИИ

Раководител на одделение за компетенции

м-р Љупчо Давчев
Tel. + 389(0)2 3247 150  

davcev.ljupco@isrsm.gov.mk

1. Помлад соработник за менаџмент на компетенции

Берајет Џафери - Дипломиран по јавна администрација
Тел. + 389 (0) 2 3247 173  

xhaferi.berajet@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА СЕРТИФИКАЦИСКИ ПРОЦЕС

Раководител на одделение на сертификациски процес

м-р Жаклина Сековска
Тел: + 389 (0)2 3247 170  

sekovska.zaklina@isrsm.gov.mk

1.Советник за менаџмент на сертификациски процес

Маја Дојчиновска Колиќ - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 170/150  

kolic.maja@isrsm.gov.mk

III. СЕКТОР ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА СО КЛИЕНТИ

Раководител на одделение за соработка со клиенти

д-р Ружица Јовановиќ Малиновска - Доктор на природни науки од областа на биотехнологија
Тел. + 389 (0)2 3247 159  

malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk

1. Советник за обуки

Јасминка Муковиќ - Дипломиран професор
Тел. + 389 (0)2 3247-157; 075-444-627  

mukovic.jasmina@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДАТОЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ

1.Советник за податоци за стандарди и техничко уредување

Тоде Темов - Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 159  

temov.tode@isrsm.gov.mk

2, Референт за податоци за стандарди и техничко уредување

Суада Ајдарпашиќ
Тел. + 389 (0)2 3247 150  

ajdarpasic.suada@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител на одделение за финансиски прашања

Цветлана Деленикова - Дипломиран економист
Тел. + 389 (0)2 3247 156  

delenikova.cvetlana@isrsm.gov.mk

1. Помлад соработник за материјално финансиско работење

Алмаса Хајрадиновиќ - Дипломиран економист
Тел: + 389 (0)2 3247 156  

hajradinovic.almasa@isrsm.gov.mk

2. Самостоен референт - Благајник

Зоран Цоковски
Тел. + 389 (0)2 3247 158  

cokovski.zoran@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одделение за правни и општи работи и човечки ресурси

м-р Љирим Кадриу - Магистар по правни науки
Тел. + 389 (0)2 3247 150  

kadriu.lirim@isrsm.gov.mk

1. Советник за административни работи

Елизабета Каранфиловска
Тел. + 389 (0)2 3247 177  

karanfilovska.elizabeta@isrsm.gov.mk

2. Советник за правни работи

Филип Тасков - Дипломиран правник
Тел. + 389 (0)2 3247 177  

taskov.filip@isrsm.gov.mk

3. Советник за човечки ресурси

Имран Бајрами - Дипломиран професор
Тел. + 389 (0) 2 3247 150  

bajrami.imran@isrsm.gov.mk

4 Помлад референт– Архивар

Јордановска Снежана
Тел. + 389 (0)2 3247 161

jordanovska.snezana@isrsm.gov.mk

5. Помлад референт за административни, технички, курирски работи и возила

Али Сејдији
Тел.+ 389 (0)2 3247 150  

sejdiji.ali@isrsm.gov.mk