Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

ISO, IEC, CEN, CLC, ETSI Directives and internal rules

The following is a list of international and European documents, such as Statutes, Rules of Procedure, and Directives related to the activities of ISO, IEC, CEN, CLC, and ETSI. Although the documents refer to an older version of the translation, they are current and basically have no changes in the general principles of standardization. They are intended for the participants in the standardization processes, primarily the employees of ISRSM, the members of ISRSM Technical Committees, and all interested parties who want to participate in the process of preparing the standards. The latest editions of these rules can be found at:

CEN Business Operations Support System (BOSS) ..

CENELEC Business Operations Support System (BOSS) ..

ISO web site ..

IEC web site ..

CEN-CENELEC documents

Статут на CEN Статут на CENELEC Договор за Техничка соработка меѓу ISO и CEN-(Виенски Договор) Основен договор помеѓу CEN, CENELEC и ETSI CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 1-Организација и структура CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 2-Заеднички правила за Стандардизациска работа CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 3-Правила за структурирање и изготвување на CEN/CENELEC изданија CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 4-Сертификација CEN/CENELEC Упатство 2-Европски комитет за стандардизација/Европски комитет за електротехничка стандардизација CEN/CENELEC Упатство 5-Трговски сојузи и подготовката на европските стандарди CEN/CENELEC Упатство 6-Упатства за развивачи на стандарди кои се однесуваат на потребите на постарите лица и лицата со инвалидитети CEN/CENELEC Упатство 7-Учество на Институцијата за национални стандарди во активностите планирани од друга Институција за стандардизација CEN-CENELEC Упатство 8-Упатства за спроведување на Заедничката Политика за права на интелектуална сопственост CEN/CENELEC Упатство 10-Упатство за дистрибуција и продажба на изданија на CEN-CENELEC CEN/CENELEC Упатство 11-Информации за производите релевантни за потрошувачите.Упатство за развивачи на стандарди CEN-CENELEC-Упатство 12-Електротехничка стандардизација CEN/CENELEC Упатство 13-Концептот на партнерското тело за стандардизација кај CEN/CENELEC CEN/CENELEC Упатство 14-Безбедност на деца-Упатство за нивното вклучување во стандардите CEN/CENELEC Упатство 16-Барање за финансиска поддршка од Европската Комисија – Упатство до секретаријатот на одговорното техничко тело CEN/CENELEC Упатство 17-Упатство за пишување на стандарди земајќи ги предвид потребите на микро, малите и средните претпријатија CEN/CENELEC Упатство 1-Статус на европските стандарди