Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Измена на стандард

Од страна на ОКТА АД Скопје до ИСРСМ пристигна предлог за измени на физичко-хемиските карактеристики на македонскиот стандард МКС Б.Х2.430:1999 кој беше прифатен од страна на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7 Нафтени производи и средства за подмачкување. Се отпочна нов проект за изработка на нов изворен Македонски проект и моментално е во фаза 00.00 – иницијатива – предлог за нов проект.