Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

МК IWA 34:2022 - Женско претприемништво

Овој документ воспоставува збир на заеднички дефиниции поврзани со женското претприемништво, како што се оние за бизниси во сопственост на жени и бизниси предводени од жени. Овој документ, исто така, ги дефинира здруженијата предводени од жени и неформалните претпријатија предводени од жените. 

Овие дефиниции може да се користат, на пример, во програмите за економско зајакнување на жените (како што се програмите за јавни набавки и трговија) и за собирање на меѓународно споредливи податоци за женското претприемништво (вклучувајќи го и влијанието врз локалните и националните економии). 

Овој документ, исто така, дава критериуми за проценка на важни фактори поврзани со овие дефиниции, како што се сопственост, управување и контрола но и како да се постапува со распределување со инвестиции