Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

News and events

News and events related to ISRSM.

10 ГОДИНИ ОД ПОЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО НА ИСРСМ ВО ЕВРОПСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА CEN и CENELEC.

2022-јули-01 ИСРСМ обележува 10 години од своето полноправно членство во рамки на европските организации за стандардизација.

НОВОУСВОЕНИ СТАНДАРДИ ОД ИСРСМ ТК 7-НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ

MKC EN 589:2022+A1:2022-Автомобилски горива - Течен нафтен гас (LPG) - Барања и методи за испитување MKC EN 590:2022-Автомобилски горива - Дизел - Барања и методи за испитување.

27 ЈУНИ 2022 СВЕТСКИ ДЕН НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Светски ден на микро, мали и средни претпсријатија, веќе петта година поддржан од Обединетите Нации за подигање свеста и потреба за поголеми инвестиции во мали и средни претпријатија, посебно во земјите во развој.

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА CEN И CENELEC

Чешката канцеларија за стандарди, метрологија и тестирање и чешката агенција за стандардизација (UNMZ) се домаќини на овогодинешното CEN и CENELEC генерално собрание 21-23 јуни 2022 во Прага.

ПРЕИСПИТУВАЊЕ (РЕВИЗИЈА) НА НАЦИОНАЛНИ ИЗВОРНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ

Преиспитување (ревизија) на национални изворни македонски стандарди МКС Н.Б4.801:2000, МКС Н.Б4.803:2000, МКС Н.Б4.804:2000 и МКС Н.Б4.810:2000

МЕЃУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

вклучување на студентите во светот на стандардизацијата

МК IWA 34:2022 - Женско претприемништво

МК IWA 34:2022 Женско претприемништво — Клучни дефиниции и општи критериуми

ПОКАНА ЗА ОНЛАЈН ОБУКА

„МКС ISO 37301:2021- Системи за менаџмент со усогласеност – Барања со упатства за употреба и МКС ISO 37002:2021 – Системи за менаџмент на укажувачи – Упатства“

ПОКАНА ЗА ONLINE ОБУКА

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира обука за стандардот МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба на 29 и 30 Март 2022

НОВАТА СТРАТЕГИЈА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Новата стратегија на Европската Комисија има за цел да го забрза прифаќањето на паметните и одржливи стандарди во екосистемите идентификувани во индустриската политика на ЕУ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

OFFICIAL WORKING VISIT OF ISRS ON AFNOR

Official visit of ISRSM to the French Institute for Standardization AFNOR in Paris

XIX SESSION OF THE ASSEMBLY of the Institute for Standardization of the Republic of Northern Macedonia

On November 17, 2021, starting at 12:00, the XIX SESSION OF THE ASSEMBLY of the Institute for Standardization of the Republic of Northern Macedonia will be held online

NEW NATIONAL STANDARD OF PUBLIC HEARING М МКС 1022: 2021

"Н МКС 1022: 2021 - Steel for reinforcing concrete, welded reinforcement nets - Features"

INVITATION FOR ONLINE TRAINING

The Institute for Standardization of the Republic of Northern Macedonia (ISRSM) organizes a two-day online training for the standard MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - General requirements for competence of laboratories for testing and calibration on 06 and 0

My work in ISRSM TC

ISRSM, organized an information training entitled "My work in ISRSM TC"

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCASION OF WORLD STANDARDIZATION DAY AND CYBER-SAFETY MONTH

Cyber security is a reality for companies

Новата веб страна на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ).

Од 12-ти октомври (вторник) 2021, се очекува стартување на новата веб страна на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ).