Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

News and events

News and events related to ISRSM.

„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.

„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.

Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC

Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012, COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2015/2462 of 30

ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука „Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедноста на храната – Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната“

Вклучување на повеќе тела за стандардизација и национални организации за животна средина во стандардизација од аспект на животна средина

Вклучување на повеќе тела за стандардизација и национални организации за животна средина во стандардизација од аспект на животна средина

ПОКАНА ЗА ОБУКА

„МКС EN ISO/IEC 17025:2018- Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација“

Интервју со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - г-дин Џеват Кицара

Интервју со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - г-дин Џеват Кицара - Стандардите придонесуваат за успешен развој на македонската економија

ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука - „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 14001:2015 - Системи за менаџмент на животна средина и препораки за негова примена“

РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРСМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019

М-Р ЏЕВАТ КИЦАРА - ДИРЕКТОР НА ИСРСМ КРАТКО РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРСМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019

Покана за обука

Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет

ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

Покана за обука

Стандарди за менаџмент со човeчки ресурси

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРСМ

Меморандум за соработка Стопанска комора на Р.Македонија и ИСРСМ

Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

Предлог за формирање на нов Технички комитет за Јавни набавки, "CEN/TC Public Procurement"

ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука - Што уредуваат измените на законот за градежни производи и стандардите

14 Октомври

14 ти Октомври - Светски ден на стандардизација

Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1016:2018 - Спецификација, својства, производство и сообразност - Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017

Нов национален стандард на јавна расправа

Н МКС 1020:2018 - Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом