Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Претставување на работата на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI)

На 18 февруари 2011 година, од страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) во рамките на ИПА 2008 Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ)“, а во соработка со Агенцијата за електронски комуникации беше организиран настанот “Претставување на работата на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI)”. На овој настан беа поканети и присуствуваа претставници од регулаторното тело за електронски комуникации, телефонски, телевизиски, кабелски оператори, образовни институции, како и останати заинтересирани страни во областа на телекомуникациите.