Standardization Institute of the Republic of North Macedonia
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

ISRSM 17025

Duration: 2 days

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира дводневна онлајн обука за стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација. На обуката детално ќе се разработи структурата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018; ќе се идентификуваат и објаснат барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018; ќе се направи споредба и преглед со претходната верзија на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2007. Обуката е наменета за оние кои детално сакаат да се запознаат со барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација, за раководителите за квалитет, раководители на лаборатории, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање, оценувачи итн. Предавач на оваа обука ќе биде г-ѓа Јасмина Јаневскa, Координатор за акредитација на сертификациони тела од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. Г-ѓа Јасмина Јаневскa е водечки оценувач за процедурите за акредитација, обучувач за оценувачи за стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 како и член на Комитетот за лаборатории при Европската акредитација.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*Price is for one person per one day. Please note that starting date will be confirmed two weeks before the course.