Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

21 седница на Собрание на ИСРСМ

21 седница на Собрание на ИСРСМ, помина во атмосфера на одбележување 14 октомври, светскиот ден на стандардите, 20 години основање институт за стандардизација и 30 години стандардизација во Република Северна Македонија. 

Три причини на кои беа спомнати и нагласени први почетоци на стандардизација, основање на институт како единствено национално тело за стандардизација во 2003 година и континуирана заложба и зачувување на посветено работење за што беа доделени благодарници на првата постава членови на совет, членови на собрание и прв состав вработени во ИСРСМ за долгогодишна, плодна и успешна работа и значаен придонес во областа на стандардизација :

  • Горан Ангеловски, вработен во Завод за стандардизација и метрологија и член на Советот на Институт за стандардизација
  • Драган Велевски, Раководител на сектор и вработен во Заводот за стандардизација и метрологија
  • Ристо Јосифовски, вработен и ВД директор на Завод за стандардизација и метрологија
  • Михаил Ежов ВД директор и вработен во Институт за стандардизација
  • Славка Митиќ, вработена во Завод за стандардизација и метрологија и Институт за стандардизација
  • Сузана Ивановска, вработена во Завод за стандардизација и метрологија и Институтот за стандардизација
  • Мелат Ал-Барагони, вработена во Институт за стандардизација
  • Зоран Димитриевски, вработен во Институт за стандардизација
  • Проф д-р Милан Ќосевски, Претседател на Собранието на Институт за стандардизација
  • Софија Кузмановска, Претседател на Советот на Институт за стандардизација

Воедно и благодарници за Претседатели на сите активни ТК на ИСРСМ , вкупно 32.

Седницата ја отвори и се обрати директорот на Институт за стандардизација на ИСРСМ м-р Џеват Кицара, истакнувајки ја досегашната успешна работа на институтот како и заложбите и тенденцијата на целиот кадар за идни проекти.

Свое обраќање имаа: 

Прва директорка на Институт за стандардизација, м-р Жаклина Сековска и сегашен Раководител на одделение за управување со квалитет и меѓународна соработка,  

Заменик Министер за животна средина и просторно планирање Христина Оџаклиеска, 

Член на Совет на ИСРСМ Сандра Темковска Еленов, 

Член на совет од ИСРСМ Вилијам Христовски и

Координатор на целиот настан м-р Горан Плетварски, Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација во ИСРСМ.