Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Основни цели и принципи на стандардизацијата

ЦЕЛИ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Целите на македонската стандардизација опфаќаат: унапредувањето на квалитетот и зголемување на нивото на безбедност на производите, постапките и услугите, придонесува за подобрување на квалитетот на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на имотот и заштитата на животната средина и природата. Понатаму, рационалното и економично искористување на човечката работна сила, материјалите и енергијата доведува до подобрување на производната ефикасност, од една страна, и намалување на разновидноста на производите, процесите и услугите, од друга страна. Со сето ова се овозможува зајакнување на меѓународната трговија, односно намалување или отстранување на техничките бариери.

ПРИНЦИПИ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА