Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Технички Комитети

Техничките комитети (ТК) вршат стручна работа во областа на стандардизацијата и се основаат за одредена област, по иницијатива на заинтересираните страни. Следствено, ТК е тело составено од заинтересирани страни (членки) од соодветна област, односно тело составено од претставници на органите на државната управа и правни лица: производители, трговски друштва, здруженија на потрошувачи, здруженија на граѓани и стопански комори, образовни и научни институции, сертификациски тела, лаборатории, инспекциски тела и други правни лица. Работата во Техничките комитети е доброволна. Во продолжение дадена е листа на ИСРСМ ТК и нивен статус, односно за секои ИСРСМ ТК е дадено неговото: Подрачје на примена, врска со меѓународните и европски огледални (mirror) комитети, како и податоци за Програмата за работа, публикуваните стандарди и останати активности на комитетот.

Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери Активен

Електронски комуникации Активен

Квалитет на вода Распуштен

Карактеристики на отпад Активен

Текстил, кожа и производи од текстил и кожа Активен

Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе Активен

Нафтени производи и средства за подмачкување Активен

Топлински карактеристики на објекти Активен

Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици Активен

Друмски возила, трактори и механизација Активен

Геотехника Активен

Патишта - материјали, опрема и сигнализација Распуштен

Квалитет на храна Активен

Менаџмент на животна средина Распуштен

Испитување без разрушување Распуштен

Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети Активен

Квалитет на воздух и вода Активен

Акредитација, оцена на сообразност и метрологија Активен

Безбедност на машини Активен

Електрични кабли Распуштен

Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли Активен

Греење, вентилација и климатизација Распуштен

Зaштита на објекти од пожар Распуштен

Бетон и производи од бетон Распуштен

Бетон, производи од бетон и ѕидарија Активен

Дрво – производи од дрво и мебел Распуштен

Гасна техника и опрема Активен

Пластика Распуштен

Апарати на гас Распуштен

Еврокодови Распуштен

Електрично осветление Активен

Електроенергетика и електроенергетски постројки Активен

Метрологија Распуштен

Информациски и комуникациски технологии Активен

Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки Активен

Хемија и пластика Активен

Метали и металургија Активен

Тутун и тутунски производи Активен

Јазици и терминологија, превод, толкување и поврзаната технологија Активен

Еврокодови и Национални анекси Активен

Хомеопатска дејност и едукација Распуштен

Менаџмент со човечки ресурси Активен

Материјали, опрема и сигнализација за патишта Активен

Туризам и сродни услуги Активен

Информациско моделирање на градби (BIM) Активен

Заштита на објекти од пожар Активен

Совет на ИСРСМ Активен