Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 5

Текстил, кожа и производи од текстил и кожа

Активен

Комитет

м-р Весна Поповска

popovska.vesna@isrsm.gov.mk

Јавно достапни документи

Подрачје на примена на комитетот

делокругот на работа преставува стандардизација на :
- влакна, предива, јажиња, гајтани, ленти, ткаенини и други метражни текстилни производи; и методи за испитување; како и терминологија и дефиниции кои се однесуваат на нив;
- суровини за текстилната индустрија, додатоци и хемиски производи потребни за доработка и испитување;
- спецификација на текстилните производи;
- системи за дизајнирање на големински броеви произлезени од веќе воспоставен еден или повеќе системи на големини за облека базирани од мерките на телото.
- дефиниции, барања, класификации и методи на испитување и обезбедување на упатства и извештаи за еластични и текстилни подни прекривки и ламинатни подни прекривки.
- пердуви и други влакнести материјали што се користат како полнило за секој производ опфаќајки: термини и дефиниции, спецификации за карактеристики и нивоа на квалитет; методи за узоркување; методи за испитување. Стандардизација на готови производи за постелнина кога е полнета со пердуви и други влакнести материјали. Стандардизацијата на други готови производи полнети со пердуви и други влакнести материјали кога особините и спецификациите на готови производи зависат и од полнилото и од ткаенината.
- тест методи, терминологија и потребни карактеристики на компонентите во обувките, тест методи и терминологија на обувката во целост.
- сурова кожа и крзно вклучувајќи и пиклована кожа (обработена со киселина)
- штавена кожа и крзно и доработена кожа
- производи од кожа (вклучувајки и методи за тестирање на производи од кожа)
- квалитетот и карактеристиките на облеката и личната опрема дизајнирана за заштита на лицата од опасности со исклучок на заштита од нуклеарна радиација.

Факти и бројки

116

Нови проекти

1355

Публикации

7

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 134


Организација: CEN

CEN/TC 134


Организација: CEN

CEN/TC 162


Организација: CEN

CEN/TC 162


Организација: CEN

CEN/TC 222


Организација: CEN

CEN/TC 222


Организација: CEN

CEN/TC 248


Организација: CEN

CEN/TC 248


Организација: CEN

CEN/TC 289


Организација: CEN

CEN/TC 289


Организација: CEN

CEN/TC 309


Организација: CEN

CEN/TC 309


Организација: CEN

CEN/TC 443


Организација: CEN

CEN/TC 443


Организација: CEN

CEN/TC 443/WG 1


Организација: CEN

CEN/TC 443/WG 1


Организација: CEN

ISO/TC 38


Организација: ISO

ISO/TC 38


Организација: ISO

ISO/TC 94


Организација: ISO

ISO/TC 94


Организација: ISO

ISO/TC 120


Организација: ISO

ISO/TC 120


Организација: ISO

ISO/TC 133


Организација: ISO

ISO/TC 133


Организација: ISO

ISO/TC 216


Организација: ISO

ISO/TC 216


Организација: ISO

ISO/TC 219


Организација: ISO

ISO/TC 219


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 20


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 20


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 24


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 24


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 23


Организација: ISO

ISO/TC 38/SC 23


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 120/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 94/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 94/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 94/SC 13


Организација: ISO

ISO/TC 94/SC 13


Организација: ISO