Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 11

Геотехника

Активен

Комитет

Орхидеја Шутарова

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Стандардизација во областа на геотехничките теренски истражувања и лабораториски испитувања:
- теренски истражувања и земање проби,
- лабораториски испитувања,
- идентификација и класификација на почвите,
- идентификација и класификација на карпите,
- иетоди за опробување и мерење на подземните води и геохидраулички испитувања.
Стандардизација во областа на специјални геотехнички работи:
- шпундови подгради,
- колови,
- анкери,
- инектирање,
- длабинско подобрување на почви,
- армирани насипи,
- вертикални и други видови дренови.
Стандардизација во областа на геосинтетиците:
- геотекстил, геомембрани и други геосинтетици,
- геокомпозити (различни комбинации на геосинтетици и геосинтетички глинени слоеви),
- називи и дефиниции,
- земање и моделирање на примероци,
- механички испитувања,
- хидраулички испитувања,
- испитувања на издржливост и трајност,
- армирање на асфалт,
- спецификации.

Факти и бројки

32

Нови проекти

333

Публикации

0

Седници

1

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 189


Организација: CEN

CEN/TC 189


Организација: CEN

CEN/TC 288


Организација: CEN

CEN/TC 288


Организација: CEN

CEN/TC 341


Организација: CEN

CEN/TC 341


Организација: CEN

ISO/TC 182


Организација: ISO

ISO/TC 182


Организација: ISO

ISO/TC 221


Организација: ISO

ISO/TC 221


Организација: ISO

CEN/TC 396


Организација: CEN
од 13.10.2021

CEN/TC 396


Организација: CEN

од 13.10.2021