Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 18

Акредитација, оцена на сообразност и метрологија

Активен

Комитет

Даниела Доневска

Катерина Јовановска

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Претставува стандардизација од областа на акредитација и оцена на сообразност и тоа :
- Проучување на начините за оцена на сообразност на производите, процесите, услугите и менаџмент системите според соодветни стандарди или останати технички спецификации.
- Подготовка на стандарди и упатства во врска со методите за тестирање, инспекција и сертификација на производите, процесите и услугите, оценувањето на менаџмент системите, лабароториите за тестирање, инспекциски тела, сертификационите тела, телата за акредитација и нивна работа.

Факти и бројки

44

Нови проекти

431

Публикации

0

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 92


Организација: CEN

CEN/TC 92


Организација: CEN

CEN/TC 176


Организација: CEN

CEN/TC 176


Организација: CEN

CEN/TC 290


Организација: CEN

CEN/TC 290


Организација: CEN

CEN/TC 318


Организација: CEN

CEN/TC 318


Организација: CEN

CEN/TC 332


Организација: CEN

CEN/TC 332


Организација: CEN

CEN/SS F05


Организација: CEN

CEN/SS F05


Организација: CEN

CEN/CLC/JTC 1


Организација: CEN

CEN/CLC/JTC 1


Организација: CEN

CEN/SS I03


Организација: CEN

CEN/SS I03


Организација: CEN

CEN/CLC/JTC 1


Организација: CENELEC

CEN/CLC/JTC 1


Организација: CENELEC

ISO/TC 30


Организација: ISO

ISO/TC 30


Организација: ISO

ISO/TC 48


Организација: ISO

ISO/TC 48


Организација: ISO

ISO/TC 69


Организација: ISO

ISO/TC 69


Организација: ISO

ISO/TC 113


Организација: ISO

ISO/TC 113


Организација: ISO

ISO/TC 213


Организација: ISO

ISO/TC 213


Организација: ISO

ISO/CASCO


Организација: ISO

ISO/CASCO


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 113/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 69/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 69/SC 4


Организација: ISO

CEN/TC 190


Организација: CEN
од 15.3.2023

CEN/TC 190


Организација: CEN

од 15.3.2023