Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 27

Гасна техника и опрема

Активен

Комитет

Маја Целеска

м-р Виолета Шареска-Ѓаковска

shareska.violeta@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Делокругот на работа на ИСРМ ТК 27 опфаќа:
- Стандардизација на садови за транспорт и складирање на гас, спојни елементи и карактеристики поврзани со нивното производство и употреба;
- Стандардизација на материјалите, опремата и придружните структури што се користат при дупчење, производство, транспорт со цевковод и преработка на течен и гасовит јагленоводород во нафтената индустрија, петрохемиската индустрија и индустријата на природен гас;
- Стандардизација во однос на секој аспект од областа на проектирање на гасните турбини, нивната употреба, вградувањето, работата и оддржувањето, вклучувајќи турбини со едноставен циклус на работа, системи со комбинирани циклуси, дефиниции, обезбедување, одобрување, перформанси, опкружување (на самата гасна турбина и надворешното опкружување) и методите за испитување;
- Стандардизација на терминологија, барања за квалитет, методи на мерење, земање примероци анализи и тестови на природниот гас и неговата замена (гасни горива), сите аспекти од производство до неговата достава до сите можни крајни корисници преку националните граници;
- Стандаризација на материјали за запечатување и подмачкување за гасни апликации и гасна опрема; достава на гас; регулатори на гасен притисок; неиндустриски рачно управувани вентили за затворање; гасометри; мерачи за проток на гас, инсталации и опрема за ТПГ (LNG); опрема за течен нафтен гас и помошна опрема; достава на гас на возила на природен гас (NGV);
- Стандардизација на цевки, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од секаков вид пластични материјали, вклучувајќи секаков вид армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични цевки. Оваа стандардизација вклучува – цевки, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување за други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на температура и притисок.

 • Стандардизација на грејачи за вода на гас за домакинство. Подготовка на стандарди кои ја дефинираат конструкцијата и изведбените карактеристики како и барањата и методите за тестирање, за безбедност и означување на вградените и невградени апарати за домакинство за готвење на гас.
  • Стандардизација на безбедносните и контролни уреди на опремата на гас опфаќајки го опсегот од малите апарати за домакинство до големите индустриски горилници, исклучувајки ги елементите од уредите за пренос и дистрибуција.
  • Подготовка на хармонизирани стандарди за апарати за гас за затоплување на просторот и декоративни апарати кој даваат ефект на пламен.
  • Стандардизација на сите котли на гас за централно греење, вклучувајки котли од кондензирачки тип со или без интегрирано домашно производство на топла вода, од сите типови и со сите номнални влезови.
  • Стандардизација на гасните горилници вклучувајки производство, тестирање и барања за животната околина.
  • Стандардизација во областа на гасни пламеници со грејни цевки со топлинско зрачење и грејни светлечки тела на гас со топлинско зрачење кој не се користат во домакинство, во услови на безбедност, рационална употреба на енергија и квалитет со исполнување на барањата.
  • Стандардизација на уреди кои користат течен нафтен гас, соодветна опрема и постапките за нивно инсталирање.
  • Стандардизација на гасовите и притисоците за испитување, и категории на апарати на гас како референтни стандарди кои служат како основа за разработка на стандарите за апарати на гас.
  • Стандардизација на барањата за изработка и конструкција, безбедност, рационална употреба на енергија, означување и испитување на апарати за гас и апарати за гас за перење и сушење во домакинството.
  • Стандардизација на безбедносните и функционалните барања на контролните и заштитни уреди и системи за горилници и апарати за гас и масло за горење со цел одржување на безбедна и сигурна работа.

Факти и бројки

163

Нови проекти

1015

Публикации

0

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 12


Организација: CEN

CEN/TC 12


Организација: CEN

CEN/TC 23


Организација: CEN

CEN/TC 23


Организација: CEN

CEN/TC 48


Организација: CEN

CEN/TC 48


Организација: CEN

CEN/TC 49


Организација: CEN

CEN/TC 49


Организација: CEN

CEN/TC 58


Организација: CEN

CEN/TC 58


Организација: CEN

CEN/TC 62


Организација: CEN

CEN/TC 62


Организација: CEN

CEN/TC 106


Организација: CEN

CEN/TC 106


Организација: CEN

CEN/TC 108


Организација: CEN

CEN/TC 108


Организација: CEN

CEN/TC 109


Организација: CEN

CEN/TC 109


Организација: CEN

CEN/TC 131


Организација: CEN

CEN/TC 131


Организација: CEN

CEN/TC 180


Организација: CEN

CEN/TC 180


Организација: CEN

CEN/TC 181


Организација: CEN

CEN/TC 181


Организација: CEN

CEN/TC 234


Организација: CEN

CEN/TC 234


Организација: CEN

CEN/TC 235


Организација: CEN

CEN/TC 235


Организација: CEN

CEN/TC 236


Организација: CEN

CEN/TC 236


Организација: CEN

CEN/TC 237


Организација: CEN

CEN/TC 237


Организација: CEN

CEN/TC 238


Организација: CEN

CEN/TC 238


Организација: CEN

CEN/TC 282


Организација: CEN

CEN/TC 282


Организација: CEN

CEN/TC 286


Организација: CEN

CEN/TC 286


Организација: CEN

CEN/TC 299


Организација: CEN

CEN/TC 299


Организација: CEN

CEN/TC 326


Организација: CEN

CEN/TC 326


Организација: CEN

CEN/SS N21


Организација: CEN

CEN/SS N21


Организација: CEN

CEN/TC 393


Организација: CEN

CEN/TC 393


Организација: CEN

ISO/TC 58


Организација: ISO

ISO/TC 58


Организација: ISO

ISO/TC 67


Организација: ISO

ISO/TC 67


Организација: ISO

ISO/TC 109


Организација: ISO

ISO/TC 109


Организација: ISO

ISO/TC 161


Организација: ISO

ISO/TC 161


Организација: ISO

ISO/TC 192


Организација: ISO

ISO/TC 192


Организација: ISO

ISO/TC 193


Организација: ISO

ISO/TC 193


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 7


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 7


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 9


Организација: ISO

ISO/TC 67/SC 9


Организација: ISO

ISO/TC 193/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 193/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 193/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 193/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 58/SC 4


Организација: ISO