Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 32

Електроенергетика и електроенергетски постројки

Активен

Комитет

Катерина Јовановска

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

 • системите за електрично напојување;
 • надземни електроенергетски водови со номинален напон над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
 • опрема за мерење на електрична енергија и опрема за управување на електричен товар;
 • енергетски трансформатори;
 • високонапонски разводни постројки и уреди за управување;
 • енергетска електроника;
 • проводни изолатори за употреба во електрични апарати, трансформатори и инсталации;
 • електронска, електромагнетна и капацитивна опрема наменета за подесување на напон и струја за напојувачки инструменти и заштитни уреди;
 • електрични инсталации и заштита од електричен удар;
 • системи и компоненти за фотогалванско претворање на сончева енергија во електрична енергија;
 • системи со ветерни турбини;
 • електрични релиња;
 • ВН енергетски инсталации кои надминуваат 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
 • квалификација на електрични договарачи кои вршат електрични инсталации;
 • спецификации на сите типови на осигурувачи;
 • изолатори за ВН системи;
 • спецификација на пренапонски одводници и други заштитни уреди од удар;
 • спецификации за мерни трансформатори;
 • тетсирачки методи за степен на заштита обезбеден со куќиште;
 • стандардизирани процедури за пресметките на струи на краток спој и нивните топлински и механички ефекти;
 • громобранска заштита;
 • мерни релеи и заштитна опрема;
 • електромагнетна компатибилност;
 • електрични изолациони системи;
 • општи правила за систем инженеринг и градба на електро¬енергетски инсталации со номинален напон над 1 kV a.c. и 1,5 kV d.c.

Факти и бројки

196

Нови проекти

1084

Публикации

0

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CLC/SR 112


Организација: CENELEC

CLC/SR 112


Организација: CENELEC

CLC/TC 14


Организација: CENELEC

CLC/TC 14


Организација: CENELEC

CLC/TC 17AC


Организација: CENELEC

CLC/TC 17AC


Организација: CENELEC

CLC/TC 8X


Организација: CENELEC

CLC/TC 8X


Организација: CENELEC

CLC/TC 82


Организација: CENELEC

CLC/TC 82


Организација: CENELEC

CLC/SR 32A


Организација: CENELEC

CLC/SR 32A


Организација: CENELEC

CLC/TC 88


Организација: CENELEC

CLC/TC 88


Организација: CENELEC

CLC/TC 94


Организација: CENELEC

CLC/TC 94


Организација: CENELEC

CLC/TC 218


Организација: CENELEC

CLC/TC 218


Организација: CENELEC

CLC/TC 81X


Организација: CENELEC

CLC/TC 81X


Организација: CENELEC

CLC/TC 22X


Организација: CENELEC

CLC/TC 22X


Организација: CENELEC

CLC/TC 99X


Организација: CENELEC

CLC/TC 99X


Организација: CENELEC

CLC/TC 38


Организација: CENELEC

CLC/TC 38


Организација: CENELEC

CLC/SR 96


Организација: CENELEC

CLC/SR 96


Организација: CENELEC

CLC/SR 94


Организација: CENELEC

CLC/SR 94


Организација: CENELEC

CLC/SR 42


Организација: CENELEC

CLC/SR 42


Организација: CENELEC

CLC/SR 70


Организација: CENELEC

CLC/SR 70


Организација: CENELEC

CLC/SR 73


Организација: CENELEC

CLC/SR 73


Организација: CENELEC

CLC/SR 28


Организација: CENELEC

CLC/SR 28


Организација: CENELEC

CLC/SR 36


Организација: CENELEC

CLC/SR 36


Организација: CENELEC

CLC/TC 36A


Организација: CENELEC

CLC/TC 36A


Организација: CENELEC

CLC/TC 78


Организација: CENELEC

CLC/TC 78


Организација: CENELEC

CLC/TC 64


Организација: CENELEC

CLC/TC 64


Организација: CENELEC

CLC/TC 11


Организација: CENELEC

CLC/TC 11


Организација: CENELEC

CLC/TC 13


Организација: CENELEC

CLC/TC 13


Организација: CENELEC

CLC/TC 95X


Организација: CENELEC

CLC/TC 95X


Организација: CENELEC

TC 112


Организација: IEC

TC 112


Организација: IEC

TC 22/SC 22H


Организација: IEC

TC 22/SC 22H


Организација: IEC

TC 99


Организација: IEC

TC 99


Организација: IEC

TC 95


Организација: IEC

TC 95


Организација: IEC

TC 32/SC 32A


Организација: IEC

TC 32/SC 32A


Организација: IEC

TC 22/SC 22F


Организација: IEC

TC 22/SC 22F


Организација: IEC

TC 22/SC 22G


Организација: IEC

TC 22/SC 22G


Организација: IEC

TC 22/SC 22E


Организација: IEC

TC 22/SC 22E


Организација: IEC

TC 96


Организација: IEC

TC 96


Организација: IEC

TC 81


Организација: IEC

TC 81


Организација: IEC

TC 82


Организација: IEC

TC 82


Организација: IEC

TC 78


Организација: IEC

TC 78


Организација: IEC

TC 73


Организација: IEC

TC 73


Организација: IEC

TC 70


Организација: IEC

TC 70


Организација: IEC

TC 64


Организација: IEC

TC 64


Организација: IEC

TC 42


Организација: IEC

TC 42


Организација: IEC

TC 36


Организација: IEC

TC 36


Организација: IEC

TC 37


Организација: IEC

TC 37


Организација: IEC

TC 38


Организација: IEC

TC 38


Организација: IEC

TC 22


Организација: IEC

TC 22


Организација: IEC

TC 11


Организација: IEC

TC 11


Организација: IEC

TC 13


Организација: IEC

TC 13


Организација: IEC

TC 14


Организација: IEC

TC 14


Организација: IEC

TC 8


Организација: IEC

TC 8


Организација: IEC

TC 17/SC 17A


Организација: IEC

TC 17/SC 17A


Организација: IEC

TC 17/SC 17C


Организација: IEC

TC 17/SC 17C


Организација: IEC

TC 32


Организација: IEC

TC 32


Организација: IEC