Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 19

Безбедност на машини

Активен

Комитет

проф. д-р Татјана Кандикјан

Горан Плетварски

pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

I Машинско инженерство - Mechanical engineering

Јавно достапни документи

Подрачје на примена на комитетот

 • Стандардизација на сите алатни машини за обработка на метал, дрво и пластика, со симнување на струшка или со пресување и пластична деформација.
 • Стандардизација на основните поими и општи принципи за безбедност на машините вклучувајки терминологија, методологија, заштитни и сигурносни уреди опфатени со ISO/IEC Прирачник 51.
 • Подготовка на хармонизирани стандарди во врска со електрична и електронска опрема и системи на машини (вклучувајки група на машини кои работат заедно во координација) кои не се рачно преносливи при работа, но кои можат да вклучат подвижна опрема.
 • Подготовка на хармонизирани стандарди за опрема поврзана со безбедноста користејки електротехнологија наменета да се кристи за задоволување на суштинските безбедносни барања на директивите од Советот на ЕУ.
 • Стандардизација во поглед на класификацијата, терминологијата, безбедноста, карактеристиките и тест методите за машините за шиење.
 • Стандардизација во областа на безбедноста на машините наменети за преработка на природни и вештачки влакна во текстилни производи, машини кои се употребуваат во индустриски перални (вклучувајки пеглање) и машини за хемиско чистење.
 • Стандардизација на секаков алат употребен на машините, и секаков вид на рачен алат.
 • Стандардизација на проектирање и производство во областа на безбедноста на машините и алатите за обработка на дрво и слични материјали, наменети за обработка со машини и алати
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за миење, подготовка, производство и обработка на храна и концентрати.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за печатење на хартија и слични супстрати, за обработка на хартија и останати производи, картони, кутии, торби, вреќи и останати производи за пакување
 • Стандардизација во областа на безбеднос на рачните алати со вграден неелектричен мотор, кој можат да бидат како за еден општ стандард, за аспекти вообичаени за одредени типови на алати, така и за стандарди за посебни типови на алати.
 • Стандардизација во областа на безбедност за проектирање и конструкција на машини и уреди наменети за нанесување на органски преслеки (бои, лакови и слични производи).
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините за амбалажа.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините за кожа, имитација на кожа и производство на обувки.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машини за гума и пластика.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машини за пренесување земја.

Факти и бројки

91

Нови проекти

939

Публикации

24

Седници

1

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 114


Организација: CEN

CEN/TC 114


Организација: CEN

CEN/TC 142


Организација: CEN

CEN/TC 142


Организација: CEN

CEN/TC 143


Организација: CEN

CEN/TC 143


Организација: CEN

CEN/TC 145


Организација: CEN

CEN/TC 145


Организација: CEN

CEN/TC 146


Организација: CEN

CEN/TC 146


Организација: CEN

CEN/TC 153


Организација: CEN

CEN/TC 153


Организација: CEN

CEN/TC 198


Организација: CEN

CEN/TC 198


Организација: CEN

CEN/TC 200


Организација: CEN

CEN/TC 200


Организација: CEN

CEN/TC 201


Организација: CEN

CEN/TC 201


Организација: CEN

CEN/TC 214


Организација: CEN

CEN/TC 214


Организација: CEN

CEN/TC 255


Организација: CEN

CEN/TC 255


Организација: CEN

CEN/TC 271


Организација: CEN

CEN/TC 271


Организација: CEN

CEN/SS H10


Организација: CEN

CEN/SS H10


Организација: CEN

CEN/SS I09


Организација: CEN

CEN/SS I09


Организација: CEN

CEN/TC 151


Организација: CEN

CEN/TC 151


Организација: CEN

CLC/TC 44X


Организација: CENELEC

CLC/TC 44X


Организација: CENELEC

ISO/TC 29


Организација: ISO

ISO/TC 29


Организација: ISO

ISO/TC 39


Организација: ISO

ISO/TC 39


Организација: ISO

ISO/TC 72


Организација: ISO

ISO/TC 72


Организација: ISO

ISO/TC 127


Организација: ISO

ISO/TC 127


Организација: ISO

ISO/TC 148


Организација: ISO

ISO/TC 148


Организација: ISO

ISO/TC 199


Организација: ISO

ISO/TC 199


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 127/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 9


Организација: ISO

ISO/TC 29/SC 9


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 39/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 10


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 8


Организација: ISO

ISO/TC 72/SC 8


Организација: ISO