Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 17

Квалитет на воздух и вода

Активен

Комитет

м-р Велибор Тасевски

+389 2 324 7164

tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Претставува стандардизацијата на алатките за карактеризација на квалитетот на амбиентниот воздухот, за емисиите во воздухот, воздухот на работното место, воздухот во затворен простор, особено методите за мерење на загадувачките материи во воздухот (честички, гасови, непријатни мириси, микроорганизми) и за метеоролошките параметри, планирање на мерењето, постапки за обезбедување на квалитет / контрола на квалитет и методи за оценување на резултатите, вклучувајќи утврдување на несигурноста.Со исклучок на :
- Утврдување на гранични вредности на загадувачки материи во воздухот,
- Квалитет на воздухот во чисти простори,
- Радиоактивни супстанции.

Факти и бројки

108

Нови проекти

1165

Публикации

0

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 211


Организација: CEN

CEN/TC 211


Организација: CEN

CEN/TC 230


Организација: CEN

CEN/TC 230


Организација: CEN

CEN/TC 231


Организација: CEN

CEN/TC 231


Организација: CEN

CEN/TC 264


Организација: CEN

CEN/TC 264


Организација: CEN

CEN/TC 164


Организација: CEN

CEN/TC 164


Организација: CEN

ISO/TC 146/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 147


Организација: ISO

ISO/TC 147


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 158


Организација: ISO

ISO/TC 158


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 147/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 5


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 6


Организација: ISO

ISO/TC 146/SC 6


Организација: ISO