Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 44

Туризам и сродни услуги

Активен

Комитет

проф д-р Сашко Граматниковски

м-р Велибор Тасевски

+389 2 324 7164

tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

A Услуги - Services

Подрачје на примена на комитетот

Стандардизација на терминологија и спецификации од областа на услугите во туризамот, вклучително и сродни активности, како што се туристички дестинации и барања за компетентност, опрема и објекти, со цел на купувачите, вработените и корисниците да им се обезбеди критериум за донесување на одлуки на база на информираност.

Факти и бројки

11

Нови проекти

54

Публикации

3

Седници

10

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 329


Организација: CEN

CEN/TC 329


Организација: CEN

ISO/TC 228


Организација: ISO

ISO/TC 228


Организација: ISO