Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 46

Заштита на објекти од пожар

Активен

Комитет

Орхидеја Шутарова

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

Подрачје на примена на комитетот

Факти и бројки

118

Нови проекти

539

Публикувани стандарди

0

Седници

0

Членки

Врска со огледални (mirror) комитети

Еден ИСРСМ ТК во својот делокруг на работа може да има еден или повеќе меѓународни (ISO, IEC) или европски (CEN, CENELEC) огледални (mirror) комитети. Кога ИСРСМ ТК ја следи работата на меѓународните (ISO, IEC) огледални ТК, начинот на учество во развојот на меѓународниот проект (стандард), зависи од статусот на соодветниот ИСРСМ ТК во соодветното меѓународно тело (меѓународен ТК) во кој се развива проектот [Членство со активно учество (Participating P - member) или во својство на набљудувач (Observer O - member)]. Кога соодветниот ИСРСМ ТК учествува во развојот на меѓународниот проект како “P – member“, тогаш истиот има обврска и мора активно да го следи развојот на меѓународниот проект преку утврдена и усогласена национална позиција/став во сите фазите на гласање. Во продолжение за овој ИСРСМ ТК е дадена листата на огледални комитети

CEN/TC 70


Организација: CEN

CEN/TC 70


Организација: CEN

CEN/TC 72


Организација: CEN

CEN/TC 72


Организација: CEN

CEN/TC 127


Организација: CEN

CEN/TC 127


Организација: CEN

CEN/TC 191


Организација: CEN

CEN/TC 191


Организација: CEN

CEN/TC 192


Организација: CEN

CEN/TC 192


Организација: CEN

ISO/TC 92


Организација: ISO

ISO/TC 92


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 1


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 2


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 3


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 4


Организација: ISO

ISO/TC 92/SC 4


Организација: ISO