Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Контакт со вработени

I. СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Раководител на Сектор за стандардизација

д-р Соња Черепналковска
Тел. + 389 (0)2 3247 152; 075 444 620  

cerepnalkovska.sonja@isrsm.gov.mk

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација

м-р Горан Плетварски - Дипломиран машински инженер
Tел. + 389 (0)2 3247 173/150; 075 444 618 

pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

1. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хемија, текстил, земјоделие, прехрана

м-р Весна Поповска - Магистер по технички науки, Дипломиран инженер технолог
Тел. + 389 (0)2 3247 171; 075 444 616  

popovska.vesna@isrsm.gov.mk

2. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на заштита на животна средина

м-р Виолета Шареска Ѓаковска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 179; 075 444 789  

shareska.violeta@isrsm.gov.mk

3. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на рударство и металургија и градежништво

Вилијам Христовски - Дипломиран машински инженер - Менаџер за квалитет за ISO 9001
Тел. + 389 (0)2 3247 162; 076 448 787  

hristovski.vilijam@isrsm.gov.mk

4. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хоризонтални општи стандарди (квалитет, безбедност, здравје)

Орхидеја Шутарова - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 167; 075 444 622  

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

5.Советник за поддршка за стандарди каде нема технички комитети

м-р Велибор Тасевски - Магистер по географски науки, Дипломиран географ,  Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 164; 075 245 611  

tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

6.Советник за машинство и сообраќај

Маја Дојчиновска Колиќ - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 170/150; 075 444 625  

kolic.maja@isrsm.gov.mk

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на стандарди од електротехника

м-р Лилјана Хаџиевска-Антовска - Магистер по технички науки, Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 173/150; 075 444 621  

hadzievska.liljana@isrsm.gov.mk

1.Советник за поддршка за стандарди од областа на електротехника и информатика

Катерина Јовановска - Дипломиран професор по географија
Тел. + 389 (0)2 3247 154  

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

2.Советник за поддршка за стандарди од областа на електроника и телекомуникации

Валентина Арсовска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 160 

arsovska.valentina@isrsm.gov.mk

3.Советник за поддршка за стандарди од електротехника и телекомуникации каде нема технички комитети

м-р Мартин Арсов - Магистар еколог
Tel. + 389(0)2 3247 165; 075 444 628  

arsov.martin@isrsm.gov.mk

II. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Раководител на одделение за интелектуална сопственост и европска соработка

м-р Љупчо Давчев - Магистер по технички науки од област машинска енергетика-Дипломиран машински инженер
Tel. + 389(0)2 3247 150; 075 444 600  

davcev.ljupco@isrsm.gov.mk

1. Помлад соработник за интелектуална сопственост и европска соработка

Берајет Џафери - Дипломиран по јавна администрација
Тел. + 389 (0) 2 3247 173  

xhaferi.berajet@isrsm.gov.mk

Раководител на одделение за управување со квалитет и меѓународна соработка

м-р Жаклина Сековска - Магистер по технички науки од област менаџмент со квалитет-Дипломиран технолог инженер
Тел: + 389 (0)2 3247 170;   070 333 066

sekovska.zaklina@isrsm.gov.mk

Раководител на одделение за финансиски прашања

Цветлана Деленикова - Дипломиран економист
Тел. + 389 (0)2 3247 156; 075 444 626  

delenikova.cvetlana@isrsm.gov.mk

1. Помлад соработник за материјално финансиско работење

Алмаса Хајрадиновиќ - Дипломиран економист
Тел: + 389 (0)2 3247 156; 075 444 624  

ajradinovic.almasa@isrsm.gov.mk

2. Самостоен референт - Благајник

Зоран Цоковски
Тел. + 389 (0)2 3247 158; 075 444 633  

cokovski.zoran@isrsm.gov.mk

Раководител на одделение за правни и општи работи и човечки ресурси

м-р Љирим Кадриу - Магистар по правни науки
Тел. + 389 (0)2 3247 150  

kadriu.lirim@isrsm.gov.mk

1. Советник за административни работи

Елизабета Каранфиловска - Дипломиран професор 

Тел. + 389 (0)2 3247 177; 075 444 630  

karanfilovska.elizabeta@isrsm.gov.mk

2. Советник за правни работи

Филип Тасков - Дипломиран правник
Тел. + 389 (0)2 3247 177  

taskov.filip@isrsm.gov.mk

3. Советник за човечки ресурси

4 Помлад референт– Архивар

Јордановска Снежана
Тел. + 389 (0)2 3247 161; 075 444 635  

jordanovska.snezana@isrsm.gov.mk

5. Помлад референт за административни, технички, курирски работи и возила

Али Сејдији
Тел.+ 389 (0)2 3247 150  

sejdiji.ali@isrsm.gov.mk

III. СЕКТОР ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ

Раководител на одделение за соработка со клиенти

д-р Ружица Јовановиќ Малиновска - Доктор на природни науки од областа на биотехнологија
Тел. + 389 (0)2 3247 159 ; 076 448 791 

malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk

1. Советник за информации

Јасминка Муковиќ - Дипломиран професор
Тел. + 389 (0)2 3247-157; 075-444-627  

mukovic.jasmina@isrsm.gov.mk

1.Советник за податоци за стандарди и техничко уредување

Тоде Темов - Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 159  

temov.tode@isrsm.gov.mk

2, Референт за податоци за стандарди и техничко уредување

Суада Ајдарпашиќ - Дипломиран семејнолог
Тел. + 389 (0)2 3247 157  

ajdarpasic.suada@isrsm.gov.mk