Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Изработка на македонски стандарди

Стандардите се изработуваат преку почитување на принципот на консензус од страна на техничките комитети составени од заинтересираните страни - претставници од индустријата, државните органи, академските институции и потрошувачите. Работата на овие технички комитети е организирана и координирана од страна на националното тело за стандардизација, т.е од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

Основната постапка за изработка на стандардите е во согласност со Интерните правила на ИСРСМ кои се базираат на европските и меѓународни принципи. Подготовката на стандардите се состои од неколку фази:

Иницијатива за подготовка и усвојување на македонски стандард (фаза 00.00) може да биде поднесена од страна на сите заинтересирани страни, владини тела или други правни лица, од техничките тела на Институтот и други. Иницијативата треба да се достави во писмена и електронска форма на соодветен образец ОБ_Р4_027, со образложение за причините поради кои се бара изработка и усвојување на нов македонски стандард, како и моменталната актуелна состојба во поглед на постоење на важечки национални стандарди и/или меѓународни и европски стандарди, од областа на која се однесува иницијативата. Во прилог на иницијативата може да биде доставена работна верзија на стандардот (проектот).