Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ЕУ Директиви и Регулативи

Збирната листа дадена во продолжение претсавува збир од референци на македонски стандарди кои се генерирани од страна на ИСРСМ базата на податоци, согласно листата на ЕУ Директиви и Регулативи од Новиот приод. Листите на македонски стандарди се стандардизациски обработени и истите единствено се наменети за објава во публикациите и интернет страната на ИСРСМ. Иако листата се ажурира редовно, таа може да биде нецелосна и истата нема правна важност. Само референците објавени во Службен весник на Република Северна Македонија даваат правно дејство.

Пребарајте по клучни зборови

Пребарај по фаза

Пребарај по тип

245/2009

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Флуоросцентни сијалици


278/2009

Екодизајн - Снабдување со електрична енергија


305/2011

Градежни производи


327/2011

Екодизајн - Вентилатори


547/2012

Екодизајн - Пумпи за вода


640/2009

Екодизајн - Електро мотори


641/2009

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Циркулатори


642/2009

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Телевизија


643/2009

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Замрзнувачи


66/2014

Спроведување на мерки - Екодизајн - Електрични шпорети


666/2013

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност - Правосмукалки


765/2008

Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)


89/106/EEC

Градежни производи


90/385/EEC

Активни медицински помагала


90/396/EEC

Апарати на гас


92/42/EEC

Екодизајн - Tопловодни котли


93/15/EEC

Експлозиви за цивилна намена


93/42/EEC

Медицински помагала