Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

2006/42/EC

Машини

Директива 2006/42/EC на Европскиот Парламент и Советот од 17 мај 2006 за машини и амандман на Директивата 95/16/EC (преработка)

Усогласени стандарди според оваа директива

Видете ги сите македонски стандарди поврзани со оваа Директива/Регулатива.

Збирната листа дадена во продолжение претсавува збир од референци на македонски стандарди кои се генерирани од страна на ИСРСМ базата на податоци. Листите на македонски стандарди се стандардизаци обработени и истите единствено се наменети за објава во Огласникот и веб страната на ИСРСМ. Иако листата се ажурира редовно, таа може да биде нецелосна и истата нема правна важност. Само референците објавени во Службен весник на Република Северна Македонија даваат правно дејство.