Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 40

Од делокругот на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и Национални Анекси на јавна расправа во јануарското гласило на ИСРСМ е пуштено одобрување на превод на 14 македонски стандарди кои се усвоени со метод на индосирање. Доколку сакате да извршете увид на преводот на македонски јазик на долуневдените стандарди или пак да дадете коментари околу истите повелете во просториите на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија секој работен ден од 8.30 до 16.30

  1. EN 1993-1-1:2012 Еврокод 3: Проектирање челични конструкции - Дел 1-1: Општи правила и правила за згради 2. EN 1993-1-2:2012 Еврокод 3: проектирање челични конструкции - Дел 1-2: Општи правила - Анализа на конструкции за дејство на пожар 3. EN 1993-1-3:2012 Еврокод 3: Проектирање на челични конструкции - Дел 1-3: Општи правила - Дополнителни правила за ладно обликувани елементи и лимови 4. EN 1993-1-5:2012 Еврокод 3: Проектирање челични конструкции - Дел 1-5: плочести конструктивни елемнти 5. EN 1993-1-8:2012 Еврокод 3: проектирање челични конструкции - Дел 1-8: проектирање на врски 6. EN 1993-2:2012 Еврокод 3: Проектирање челични конструкции - Дел 2: челични мостови 7. EN 1993-3-1:2012 Еврокод 3 - Проектирање челични конструкции - Дел 3-1: Кули, јарболи и оџаци - Кули и јарболи 8. EN 1994-1-1:2012 Еврокод 4: Проектирање спрегнати конструкции од челик и бетон - Дел 1-1: Општи правила за градби 9. EN 1994-2:2012 Еврокод 4 - проектирање спрегнати конструкции од челик и бетон - Дел 2: Општи правила за мостови 10. EN 1991-1-1:2012 Еврокод 1: Дејствија на конструкции - Дел 1-1 Општии дејствија - Густини, сопствена тежина, корисни товари за згради 11. EN 1991-1-3:2012 Еврокод 1: Дејствија на конструкции - Дел 1-3: Општи дејствија - Оптоварување од снег 12. EN 1995-1-2:2012 Еврокод 5: Проектирање дрвни конструкции - Дел 1-2: Општо - Анализа на конструкции за дејство на пожар 13. EN 1999-1-4:2012 Еврокод 9 - проектирање алуминиумски конструкции - дел 1-4: Ладно-формирани профили за конструкција 14. EN 1999-1-5:2012 Еврокод 9 - проектирање алуминиумски конструкции - Дел 1-5: Лушпи