Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Мисија и Визија

Мисија

Со промовирање на улогата и важноста на стандардизацијата на национално , европско и меѓународно ниво и нејзиниот постојан развој ИСРСМ 

- Ги исполнува потребите и очекувањата на сите засегнати страни;

- Придонесува за квалитетот и конкурентноста на македонската економија;

- Дозволува класификација на квалитетните македонски производи на меѓународниот пазар;

- Ги задоволува барањата за членство на Македонија во Европската Унија како и обврските кои би ги имала како член;

- Учествува во процесот на интеграција на европските и меѓународните процеси на стандардизација. 

Визија

Визијата на ИСРСМ е да биде признато тело за стандардизација како на национално ниво, така и на  регионално, европско и меѓународно ниво што се карактеризира преку одличната изработка на неговите публикации и услуги како и преку  способноста, професионализмот и посветеноста на вработените. 

Основните цели на ИСРСМ се ефикасен и одржлив систем за стандардизација во Република Северна Македонија кој ќе овозможи потполно учество во стандардизацискиот систем на европско и меѓународно ниво, што има за цел поддршка на македонското стопанство при излезот на странските пазари и заштита на македонските интереси