Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Нотификација

Постапка за обезбедување на информации во областа на стандардите-нотификација пропишана во Европската Директивата 98/34/ЕС, изменета со Директивата 98/48/ЕС во македонското законодавство транспонирана во Уредба за постапка за известување на Европската Комисија за донесување на нехармонизирани прописи,технички спецификации и стандарди има за цел:

Со примената на оваа Директива, националните тела за стандардизација членки на CEN и CENELEC, и националните тела за стандардизација претенденти за полноправно членство во CEN и CENELEC, меѓусебно се информираат за новоразвиени национални стандарди или измени на национални стандарди, освен ако тие не се идентични или еднакви на меѓународни или европски стандарди.

Почитувајки ја оваа обврска, потребно е ИСРСМ редовно да ги известува европските тела за стандардизација за новите национални стандради уште на самиот почеток на нивниот развој.

Информативно - контактно тело за СТО ТБТ (WTO TBT Enquiry point)

Министерството за економија, кое е надлежно централно координативно тело на Владата на Република Северна Македонија одговорно за имплементација и реализација на Договорот за технички бариери во трговијата на СТО (СТО ТБТ), со "Уредбата за постапки за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оцена на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.8/05), го определи ИСРСМ како Информативно - контактно тело за СТО ТБТ.
Согласно оваа Уредба, Инфо Центарот дава информации во врска со: