Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

Врз основа на член 26 од Статутот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија бр.07-124/2 од 11.02.2004 година како и Одлука за отпочнување на постапка за именување на Стручни одбори бр.02-403/5 од 02.04.2012 година и Одлука за балансиран состав на Стручен одбор за оцена на сообразност бр.02-403/4 од 02.04.2012 година,Советот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) објавува

ОГЛАС

за именување на членови на Стручeн одбор во Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

СЕ ОБЈАВУВА оглас за пријавување на кандидати за именување на членови на :

Стручен одбор за оцена на сообразност од областа сертификација на системи за менаџмент со квалитет во состав кој ќе ги претставува клучните интереси за сертификациските активности на ИСРСМ, и тоа :

- индустрија - двајца кандидати,

- основач (органи на државна управа)- еден кандидат,

- високо стручни образовни институции – еден кандидат,

- стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски сектор - еден кандидат.

Членови на Стручен одбор можат да бидат стручни лица кои се претставници на заинтересирани организации/институции од горенаведените клучни групи, а предност имаат членките на Институтот.

Критериуми кои треба да бидат исполнети:

  1. Знаење на најмалку една сертификациска шема согласно стандардот MKС EN ISO/IEC 17021:2011, и тоа сертификација на системи за менаџмент со квалитетот според стандардот MKС EN ISO 9001:2008.
  2. Искуство и вештини во областа на менаџмент на системот со квалитет според стандардот ISO 9001:2008.
  3. Познавање на еден странски јазик.
    Рокот за доставување на пријавите изнесува 10/десет/ денови, сметано од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување).

Кандидатите треба да достават пријава во пропишана форма која ќе биде објавена на веб страната на Институтот или ќе ја подигнат претходно од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија и треба да содржи:

- име и презиме на кандидатот и областа за која што се пријавува,

- име на правното лице или институцијата во која е вработен;

- кратка биографија CV на кандидатот, професионалната работа и

професионалниот опис на кандидатот;

- доказ за знаење, искуство и вештини од соодветната област на работа на Стручниот одбор;

- писмена согласност на кандидатот;

- познавање на еден странски јазик;

Учеството во Стручниот одбор е без надомест.

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Советот на ИСРСМ.

Потребната документација кандидатот е должен да ја достави во затворен плик на следната адреса:

Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

Совет на ИСРСМ

Васил Главинов бр.8, блок 10 – мезанин 1000 Скопје

(со назнака за оглас-за сертификација)