Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ОГЛАС

Врз основа на член 5 од Правилникот за формирање и работа на Технички работни тела на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија бр. 02-2563/13 од 02.10.2008 година, Иницијативата за отпочнување постапка за формирање на Технички комитет и Одлуката за отпочнување на постапка за формирање на Технички комитет ИСРСМ ТК 40 - Еврокодови и национални анекси, Советот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) објавува

ОГЛАС

за членство во ИСРСМ Технички комитет,

ИСРСМ ТК 40 - Еврокодови и Национални анекси

СЕ ОБЈАВУВА оглас за пријавување на заинетересирани страни за работа во Технички комитет 40 – Еврокодови и Национални анекси од областите:

EC

EN 1990

Еврокод: Основи за пресметување на кострукции

EC 1

EN 1991

Еврокод 1: Дејствија на конструкции

EC 2

EN 1992

Еврокод 2: Проектирање бетонски конструкции

EC 3

EN 1993

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции

EC 4

EN 1994

Еврокод 4: Проектирање спрегнати конструкции

EC 5

EN 1995

Еврокод 5: Проектирање дрвени конструкции

EC 6

EN 1996

Еврокод 6: Проектирање ѕидани конструкции

EC 7

EN 1997

Еврокод 7: Геотехничко проектирање

EC 8

EN 1998

Еврокод 8: Проектирање конструкции отпорни на земјотрес

EC 9

EN 1999

Еврокод 9: Проектирање алуминиумски конструкции

ТК ќе ги врши следните работи и задачи:

- основната работа на овој ТК ќе биде усвојување на Еврокодовите како и координирање на работата на Работните групи (РГ);

- формирање на постојани и привремени РГ;

- подготовка на стручни мислења по однос на македонските стандарди и други стандардизациски документи;

- подготовка и реализација на планот за работа на ТК;

- соработка со другите ТК на Институтот;

- подготовка на национален став, мислења, коментари и гласање по однос на меѓународни и европски нацрт стандарди и стандардизациски документи;

- ги следи и зема учество во работата на техничките работни тела на меѓународните (ISO и IEC) и европските тела (CEN, CENELEC и ETSI) за стандардизација.

На огласот можат да се јават сите заинтересирани правни субјекти.

Заинтересираните страни треба да достават Пријава за членство во ИСРСМ ТК 40 со номиниран претставник во пропишана форма, која се наоѓа на Веб страната на Институтот (www.isrm.gov.mk) или истата може да се подигне директно во Институтот за стандардизација на РМ, кратка биографија за претставникот кој ќе ги застапува интересите на заинтересираната страна која се пријавува за член во ИСРСМ ТК 40.

НАПОМЕНА: Учеството во Техничкиот комитет е без надомест. Членовите на Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 - Еврокодови и Национални анекси, не можат да бидат членови на Работните групи на овој технички комитет.

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Советот на ИСРСМ.

Потребната документација треба да се достави во затворен плик до 03.11.2012 год. до 16.00 часот на следната адреса:

Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

Совет на ИСРСМ

ул.Васил Главинов бр. 8, блок 10 – мезанин, 1000 Скопје

(со назнака: за оглас - за членство во ИСРСМ ТК 40)