Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Преглед на реализирани обуки

ISO 9001 Април 2021 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

ISO 15189 Февруари 2020 година

Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и компетентност - МКС EN ISO 15189:2013

ISO 14001 Февруари 2019 година

Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 14001:2015

ISO 22000 Мај 2019 година

Систем зз управување со безбедноста на храната

ISO 9001 Јуни 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

ISO 9001 Јануари 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 9001:2015

ISO 45001 Септември 2019 година

Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа

ISO/IEC 27001 Декември 2019 година

„Системи за управување со безбедност на информации – МКС EN ISO/IEC 27001:2017“

ISO/IEC 17025 Април 2019 година

Толкување на барањата на стандардот MKC ISO/IEC 17025:2018

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Октомври 2019 година

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Декември 2018 година

СТАНДАРДИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Н МКС 1016 Ноември 2018 година

ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОT ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ И СТАНДАРДИТЕ ОД ХАРМОНИЗИРАНОТО И НЕХАРМОНИЗИРАНОТО ПОДРАЧЈЕ

ISO 14001 Ноември 2014 година

ISO 14001:2015 - Измените во стандардот

ISO/IEC 27001 Ноември 2014 година

Системи за управување со безбедност на информации MKC EN ISO/IEC 27001

ISO 9001 Октомври 2014 година

ISO 9001:2015 - Измените во стандардот