Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Уреди за одредување на проток

ИСРСМ ТК 18 - Акредитација, оцена на сообразност и метрологија

усвои два нови стандарди од областа Хидрометрија.

МКС EN 17694-1:2023  -  Минимални барања на перформанси и на процедури за тестирање на опрема за следење/мониторирање на водата -  Уреди за одредување на проток - Дел 1: Инструментација за отворен канал

Стандардот ги дефинира општите барања, минималните барања за изведба и процедурите за тестирање за инструменти со отворен канал што се користат за одредување или волуметриска брзина на проток и/или вкупен волумен на води во вештачки отворени канали. 

Ги опфаќа следните технолошки категории:

- Сензори за нивоа со поврзана електроника дизајнирани да се користат со конвенционална структура за мерење.

- Сензори за брзина на вода.

- Интегрирани инструменти за областа на брзината што се состојат од сензори за ниво и брзина кои можат да бидат одделени или комбинирани во еден склоп.

- Сензори за брзина кои ја одредуваат просечната брзина на водата низ канал.

МКС EN 17694-2:2023 Минимални барања на перформанси и на процедури за тестирање на опрема за следење/мониторирање на водата - Уреди за одредување на проток - Дел 2: Инструментација за затворен канал

 Овој стандард ги дефинира општите барања, минималните барања за изведба и процедурите за тестирање за инструментите што се користат за мерење или волуметриска стапка на проток и/или вкупниот волумен на вода што се пропушта во затворени канали. 

Ги опфаќа сите технологии на затворени цевки (CCI) наменети за работа во затворени цевки под притисок и делумно наполнети цевки.

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овие стандарди:

Директива 2000/60/EC на Европскиот Парламент и Советот од 23 октомври 2000 за воспоставување на рамка за дејството на Заедницата во полето на политиката за вода (ја заменува Референцата на Директивата 01/991 - Заедничка положба за Директивата за Светската рамка за вода (WFD))