Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Покана за експерти од Нанотехнологија

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија треба да номинира претставници во Европскиот комитет за Стандардизација CEN, во техничкиот комитет CEN/TC 352 кој ја обработува областа на нанотехнологија. Претставникот ќе ги застапува интересите на ИСРСМ.

Делокругот на работа на овој комитет обработува Стандардизација од областа на нанотехнологија која вклучува два аспекта и тоа : разбирање и контрола на материјата и процесите на нанотехнологија, како и користење на својствата на нано материјали, уреди и системи кои ги користат овие нови својства. Специфичните задачи вклучуваат развој на стандарди за: класификација, терминологија и номенклатура, метрологија и инструментизација, вклучувајќи спецификации за референтни материјали, тест методологии, моделирање и симулација, наука базирана на здравјето, безбедноста и животната средина, практики и нанотехнологија на производи и процеси. Стандардите во секоја од овие области може да бидат специфични за одреден производ, процес или индустрија.

Подгрупи на овој комитет:

CEN/TC 352/WG 1 Measurement, characterization and performance evaluation Active

CEN/TC 352/WG 2 Commercial and other stakeholder aspects Active

CEN/TC 352/WG 3 Health, safety and environmental aspects Active

Проекти кои се во работна верзија од програма на CEN/TC 352 Нанотехнологија

00352009 Nano-responsible development - Integration of risk and benefit assessment in the production, marketing and use of nanotechnologies, nanomaterials and/or products incorporating nanomaterials

00352010 Guide to the identification and definition of measurands required for characterizing, evaluating functional properties and performance of materials at the nanoscale

00352011 Protocols for whole life cycle assessment of nanoscale materials, devices and products

00352012 Guidance on detection and identification of nanoparticles and other nanoscale entities (in all media types, including waste streams from manufacturing and manufacturing discharges)

00352013 Protocols for determining the explosivity and flammability of nano-powders (for transport, handling and storage)

00352014 Guide to the management of waste and the disposal of nanomaterials