Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ПРОЦЕС НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА ИПА 2017 ПРОЦЕС „ПОДДРШКА НА ДРЖАВНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА“

Работна средба на раководните лица на институциите кои важат за инфраструктура за квалитет во земјава, г-ѓа Мерита Мустафаи директор на Биро за метрологија, г-дин Слободден Чокревски, директор на Институт за акредитација на Р.С.М и г-дин Џеват Кицара, директор на Институт за стандардизација на РСМ.
На средбата е дискутирано по однос на процесот на реорганизација ИПА 2017 проект „Поддршка на државна реорганизација“ каде е нагласен статусот и основните начела на институциите како единствени национални тела, секоја како посебно правно лице, независна и посебна во работата согласно барањата на ЕУ од една страна, воедно потврдена тесна соработка и координација меѓу споменатите институции од друга страна.
ИСРСМ е дел од столбот за инфраструктура на квалитет и како единствено национално тело за стандардизација ги претставува националните интереси во меѓународните (ISO, IEC), европските (CEN, CENELC, ETSI) и регионалните организации за стандардизација.