Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 1: Квалификуван техничар и квалификуван оператор (ISO/ TS 24283-1:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 2: Одговорен експерт (ISO/TS 24283-2:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 3: Квалификувано претпријатие (ISO/TS 24283-3:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Квалитет на почва - Определување на микробна разноврсност на почва - Дел 2: Метод од анализи на фосфолипидни масни киселини (PLFA) со користење на едноставен PLFA метод на екстракција (ISO/TS 29843-2:2021)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 4 повеќе

Геосинтетици – Стандарден опит за симулирање на ерозија предизвикана од врнежи на површина од косина заштитена со геосинтетички произоди за контрола на ерозијата

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Земјени работи - Опити за третман на почва - Дел 1: рН-тест за определување на потребата од вар за стабилизација на почвите (Точка за врзување на вар LFP, Lime Оптимална модификација на вар LMO)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Земјени работи – Опити за третман на почва - Дел 2: Испитување за проценка на способноста на сув материјал да испушта прашина

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Постапки за мерење на нивоата на магнетно поле генерирани од електронска и електрична опрема во автомобилската средина во однос на изложеноста на луѓето - Дел 1: Магнетни полиња со ниска фреквенција

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Геосинтетици – Упатства за проценка на трајност

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Инженерство за пожарна безбедност - Избор на проектни пожарни сценарија и проектни пожари - Дел 2: Проектни пожари

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови - Дел 21: Безбедносни параметри што ги исполнуваат глобалните суштински барања (GESRs)

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 6 повеќе

Прирачник за вселенско инженерство - Мултипактор

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Прирачник за вселенско инженерство - термички дизајн - Дел 9: Радијатори

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Проценка на контактната струја поврзана со човечкото изложување на електрични, магнетни и електромагнетни полиња

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ Совет повеќе

Информациска технологија – Управување со услуги -- Дел 7: Водич за интеграција и корелација на ISO/IEC 20000-1:2018 со ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 34 повеќе

Испитувања за пожарна отпорност - Упатство за примена и проширување на резултати од испитувања спроведени на склопови и производи за задржување на пожарот - Дел 1: Носиви елементи и вертикални и хоризонтални елементи за раздвојување

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Испитувања за пожарна отпорност - Упатство за примена и проширување на резултати од испитувања спроведени на склопови и производи за задржување на пожарот - Дел 2: Неносиви елементи

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Пожарна отпорност - Испитувања за термофизички и механички својства на конструктивните материјали на покачени температури за проектирање од аспект на пожарно инженерство

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе