Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Општи услови

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 32 повеќе

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Просечен годишен број денови со грмотевици

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 32 повеќе

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Толерирана зачестеност на атмосферските празнења

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 32 повеќе

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Фаќач со уред за рано стартување

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 32 повеќе

Електронска наплата - Персонализација на опремата во возилата - Дел 2:Користење на наменски системи со мал досег (ISO/TS 21719-2:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 1: Квалификуван техничар и квалификуван оператор (ISO/ TS 24283-1:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 2: Одговорен експерт (ISO/TS 24283-2:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Геотехничко истражување и испитување - Критериуми за квалификација и проценка - Дел 3: Квалификувано претпријатие (ISO/TS 24283-3:2022)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Квалитет на почва - Определување на микробна разноврсност на почва - Дел 2: Метод од анализи на фосфолипидни масни киселини (PLFA) со користење на едноставен PLFA метод на екстракција (ISO/TS 29843-2:2021)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 4 повеќе

Индустрии за нафта, петрохемија и природен гас - Пресметка и известување за ефикасноста на производството во оперативната фаза (ISO/TS 3250:2021)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 27 повеќе

Акустика - Определување на нивоата на моќност на звукот во воздухот што ги емитуваат машините со помош на мерење на вибрации - Дел 1: Метод на истражување со помош на фиксен фактор на зрачење (ISO/TS 7849-1:2009)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Акустика - Определување на нивоата на звучна моќност во воздухот што ги емитуваат машините со помош на мерење на вибрации - Дел 2: Инженерски метод вклучувајќи одредување на адекватен фактор на зрачење (ISO/TS 7849-2:2009)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Инфраструктура за гас - Цевководи со максимален работен притисок до 16 bar, вклучувајќи и 16 bar - Дел 6: Специфични функционални препораки за непластифициран полиамид (PA-U)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 27 повеќе

Јавен транспорт – Мрежа и и размена на информации за временскиот распоред (NeTEx) –Дел 5: Формат на размена на алтернативни режими

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 10 повеќе

Геосинтетици – Стандарден опит за симулирање на ерозија предизвикана од врнежи на површина од косина заштитена со геосинтетички произоди за контрола на ерозијата

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Работа, сервисирање, одржување, поправка и ставање вон употреба на опрема за ладење, климатизација и топлинска пумпа која содржи запаливи средства за ладење, што ги надополнува постоечките стандарди

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 8 повеќе

Емисии од стационарни извори - Рачен метод за определување на масена концентрација на формалдехид - Референтен метод

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на воздухот - Оценка на перформансите на сензорските системи за квалитет на воздухот - Дел 1: Гасовити загадувачи во амбиенталниот воздух

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе