Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Прехранбени производи- Општо упатство за валидација на квалитативна PCR метода во реално време - Дел 1: Валидација во единечна лабораторија

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 13 повеќе

Изворните материјали земени во предвид при изработката на Агрегатните стандарди на TC 154

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 25 повеќе

Геосинтетици – Стандарден опит за симулирање на ерозија предизвикана од врнежи на површина од косина заштитена со геосинтетички произоди за контрола на ерозијата

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Храна за животни - Методи за земање примероци и за анализа - Критериуми за прифатливост на методи за анализа валидирани во единечна лабораторија и на методи за анализа валидирани со меѓулабораториско испитување за одредување микотоксини

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 13 повеќе

Работа, сервисирање, одржување, поправка и ставање вон употреба на опрема за ладење, климатизација и топлинска пумпа која содржи запаливи средства за ладење, што ги надополнува постоечките стандарди

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 8 повеќе

Општи принципи и барања за испитување на квалитетот и нивото на никотин на течноста од електронските цигари

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 38 повеќе

Емисии од стационарни извори - Рачен метод за определување на масена концентрација на формалдехид - Референтен метод

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на воздухот - Оценка на перформансите на сензорските системи за квалитет на воздухот - Дел 1: Гасовити загадувачи во амбиенталниот воздух

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Земјени работи - Опити за третман на почва - Дел 1: рН-тест за определување на потребата од вар за стабилизација на почвите (Точка за врзување на вар LFP, Lime Оптимална модификација на вар LMO)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Земјени работи – Опити за третман на почва - Дел 2: Испитување за проценка на способноста на сув материјал да испушта прашина

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Карактеризација на отпад - Определување на избрани алкохоли со ниска точка на вриење со користење на гасна хроматографија со јонизирачко откривање пламен по статичка head-space екстракција (HS-GC-FID)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 4 повеќе

Испитување на опасност од пожар - Дел 5-2: Корозивно оштетување како причина за појава на пожар - Резиме и релевантност на методите за испитување

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 1 повеќе

Нисконапонска расклопна опрема - Дел 7-5: Придружна опрема - Приклучни блокови за алуминиумски проводници

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 21 повеќе

Системи за менаџмент со квалитет – Менаџмент со измени во организацијата - Процеси

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 9 повеќе

Геосинтетици – Упатства за проценка на трајност

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 11 повеќе

Квалитет на вода - Упатство за утврдување на еквивалентноста на резултатите - Технички коригендум 1

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Инженерство за пожарна безбедност - Избор на проектни пожарни сценарија и проектни пожари - Дел 2: Проектни пожари

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 46 повеќе

Квалитет на вода - Определување селен - Атомска апсорпциска спектрометриска метода (хидридна техника)

90.20 Редовно преиспитување на стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе