Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Акустика - Определување на нивоата на моќност на звукот во воздухот што ги емитуваат машините со помош на мерење на вибрации - Дел 1: Метод на истражување со помош на фиксен фактор на зрачење (ISO/TS 7849-1:2009)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Акустика - Определување на нивоата на звучна моќност во воздухот што ги емитуваат машините со помош на мерење на вибрации - Дел 2: Инженерски метод вклучувајќи одредување на адекватен фактор на зрачење (ISO/TS 7849-2:2009)

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Емисии од стационарни извори - Рачен метод за определување на масена концентрација на формалдехид - Референтен метод

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на воздухот - Оценка на перформансите на сензорските системи за квалитет на воздухот - Дел 1: Гасовити загадувачи во амбиенталниот воздух

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на вода - Упатство за утврдување на еквивалентноста на резултатите - Технички коригендум 1

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на вода - Определување селен - Атомска апсорпциска спектрометриска метода (хидридна техника)

90.20 Редовно преиспитување на стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Гасни мешавини - Гравиметриска подготовка - Совладување на корелации во составот - Технички коригендум 1

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Амбиентален воздух - Примена на EN 16909 за определување на елементарен јаглерод (EC) и органски јаглерод (OC) во PM10 и PM суров

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Упатства за концепт на план за безбедност на вода во згради

60.60 Публикуван стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Полу согорен доломит

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Полу согорен доломит

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Калциум карбонат

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Мерење и проценка на вибрациите на целото тело - Општи барања

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Санитарија - Термостатични вентили за мешање - Општа техничка спецификација

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Амонјачен раствор (идентичен со EN 12122:2005)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Aмбиентен воздух – Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ10 (PM10) или ЦЧ2,5 (PM2,5) масена фракција од суспендираните цврсти честички

60.55 Ратификацијата е завршена (DOR)

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Санитарија - Вентили за испуштање млаз вода под притисок и автоматски уринални вентили PN 10

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на вода - Откривање и набројување на Pseudomonas Aeruginosa во флаширана вода

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе