Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Постапка на јавна расправа и преиспитување

Јавната расправа е идентификувана како една од трите добри практики кои телата за стандардизација треба да ги спроведуваат. Запазувајќи го принципот на отвореност и транспарентност, учество на секоја заинтересирана страна во процесот на изработка на стандардите и стандардизациските документи, Институтот за стандардизација (ИСРСМ) има обврска да спроведува постапка на јавна раправа. Самата расправа се спроведува односно состои од интегриран процес во кој се опфатени два аспекта на делување на заинтересираните страни. Еден аспект, кој се однесува на јавното делување, земајќи го во предвид интересот на секоја заинтересирана страна да учествува со свои коментари кон содржината на нацрт стандардите и вториот аспект, се одлуките кои се носат на предлог на заинтересирани страни - членки во Технички комитети, во рамките на Националните тела за стандардизација делувајќи по претходно поднесените коментари.

Овој процес е клучот во изработка на широко применливи стандарди, стандарди изградени на консензус и стандарди со кои се унапредува квалитетот на производите, постапките и услугите, квалитетот на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на имотот и заштита на животната средина и природата.

Покрај фазата на јавна расправа, ИСРСМ преку својата веб страна Ви овозможува поднесување на коментари и гласање и за македонските стандарди/стандардизациски документи кои се наоѓаат во фаза на преиспитување. Оваа фаза се однесува на публикувани македонски стандарди а периодичното преиспитување е со цел да се обезбеди усогласеност со научниот и техничкиот степен на развој на техниката во определено подрачје на кое се однесува македонскиот стандард,

Повеќе за постапката на јавна расправа и преиспитување може да погледнете на следниот документ:

Постапка на јавна расправа и преиспитување