Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Семинари и работилници

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во текот на своето работење има организирано голем број на семинари и работилници.На овие настани присуствуваат претставници од националните тела за стандардизација на голем број земји како Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора,Србија како и многу други.

ISO/ISRSM Семинар за подигање на свеста за безбедност на храната

Во соработка со Меѓународната организација за стандардизацијa – ISO, ИСРСМ организираше семинар за подигање на јавната свест за стандардот ISO 22000- Системи за управување со безбедност на храната, одржан во Скопје во периодот од 14 - 15 септември 20

Работилница за учество на Техничките комитети на ИСРСМ во работата на CEN/CENELEC

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Работилница во врска со учеството на ИСРСМ ТК во работата на CEN/CENELEC Техничките комитети („Workshop on Participation of ISRM Technical Committees in the work of CEN/C

Работилница за CE означување -вашиот производ на Европскиот пазарот

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше работилница за "CE означување – твојот производ на европскиот пазар" во периодот од 11-12 ноември 2010 година, одржан во хотел Арка, Скопје; На истата присуствуваа околу

Работилница за Национално детерминирани параметри во рамките на еврокод стандардите за дизајн во градежништвото INT MARKT 31585

ИСРСМ ТК 30 преку Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во соработка со Европската комисија за користење на инструментот “Technical Assistance Information Exchange Instrument” (TAIEX), на 6-7 мај 2009 година во Скопје одржа ра

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше работилница за имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Република Северна Македонија.

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше работилница за имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Република Северна Македонија. Работилницата се одржа во Стопанската комор

Тематска презентација на ИСРСМ ТК 11 Геотехника-хармонизација на националната со европската стандардизација

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Тематска презентација на ИСРСМ ТК 11: Геотехника – хармонизација на националната со европската стандардизација. Презентацијата се одржа во ¬х. Континентал на 30 ноември,