Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Мали и средни претпријатија

Стандардизација за мали и средни претпријатија (МСП)

Малите и средни претпријатија (МСП) претставуваат значаен и витален дел на економијата во една земја. Доколку истите сакаат да останат конкурентни и играат позначајна улога како на внатрешниот така и на меѓународниот пазар тие мора постојано да се надградуваат, растат, го зголемуваат бројот на вработени, го зголемуваат својот опсег на производи и услуги, пазарите, а со тоа остваруваат и поголем профит.

Една од алатките која секако ќе помогне во реализација на целите на МСП се стандардите.

Европската статистика вели дека МСП претставуваат околу 98% од севкупниот бизнис во Европа и вработуваат повеќе од 90 милиони луѓе. И покрај ова малку е веројатно дека МСП активно ќе се вклучат во процесот на развој на стандардите за разлика од големите компании. Со цел да се осигура дека стандардите ги задоволуваат потребите на помалите компании, потребно е на МСП да им се обезбедат информации за стандардизациските активности, и воедно да нивните интереси се соодветно застапени за време на развој, подготовка и преиспитување на стандардите. Во овој процес како, телата за стандардизација така и деловните здруженија, особено оние кои ги застапуваат МСП имаат важна улога.

За таа цел Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) во овој дел Ви обезбедува информации, алатки и поддршка за да се објаснат придобивките од употребата на стандардите. Воедно овие информации и алатки даваат насоки и претставуваат начин како телата за стандардизација и деловните здруженија да соработуваат заедно како на национално така и на европско и меѓународно ниво, правејќи го стандардизацискиот процес полесно разбирлив и подостапен за МСП.

Насоките кои се дадени се однесуваат на неколку главни чекори:

- Што е стандард?

- Придобивки за МСП од употребата на стандарди

- Пронајдете го вистинскиот стандард

- Бидете "вклучени" - инволвирани

- Семинари и работилници

- Корисни линкови

- Публикации и брошури

ШТО Е СТАНДАРД?

Стандардите се насекаде околу нас, иако ние не секогаш сме свесни за тоа. Еден пример е широко применуваниот стандард за формат на хартија "А4".

Постојат неколку различни типови на стандарди кои се однесуваат на и вклучуваат барања и/или препораки во однос на производи, системи, процеси или услуги. Стандардите, исто така, може да претставуваат начин со кој може да се опишат методите на мерење и испитување или да се воспостави заедничка терминологија во рамките на еден специфичен сектор. Во суштина стандардите се договорен начин на правење на работите.

Дознајте повеќе за стандардите ..

ПРИДОБИВКИ ЗА МСП ОД УПОТРЕБАТА НА СТАНДАРДИ

Употребата на стандарди може да понуди збир на моќни бизнис и маркетинг алатки за организации од сите големини. Можете да ги користите за да ги подобрите Вашите перформанси и управување со ризиците со кои се соочувате, работејќи во поефикасен и одржлив начин. Тие ќе Ви овозможат на вашите клиенти да им го демонстрирате квалитетот на она што го работите, и ќе ви помогнат да ги имплементирате најдобрите практики во вашата организација.

Преку нивно користење:

Со еден збор вашиот бизнис ќе биде препознатлив и по различен од останатите благодарение на стандардите.

Дознајте повеќе за придобивките од стандардите ..

ПРОНАЈДЕТЕ ГО ВИСТИНСКИОТ СТАНДАРД

Пронаоѓањето на вистински стандард за вашиот бизнис може да биде предизвик. Посетете го нашиот онлајн каталог каде преку делот ПРОШИРЕНО ПРЕБАРУВАЊЕ може да пребарувате публикувани стандарди, стандарди во фаза на подготовка (проекти) и нацрт стандарди на јавна расправа. Пребарувањето може да го направите по референтна ознака на стандардот, клучен збор, ICS класификација, Директива, Технички комитет или датум. За секој стандард и/или проект Институтот Ви овозможува на својата интернет страна достапност до основните податоци и куса содржина за наведените стандарди.

Посетете ги нашите содржини кои Ви ги нудат следните алатки со чија помош може да набавите стандарди, може да добиете пристап до содржината на нацрт стандардите и поднесете коментар за нацрт стандардите.

Web читална - reading Оваа алатка Ви овозможува пристап до содржината на поголем број на стандарди дадени во пакети по Ваш избор.

Можност за коментари кон содржината на нацрт стандардите - Вашиот коментар во неколку чекори - потребна регистрација преку "Мој профил" - Погледни Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Останати корисни линкови

- Листа на хармонизирани стандарди согласно ЕУ Регулативите и Директивите од Новиот пристап

- ИСРСМ месечни Огласници за стандарди и стандардизациски документи

За детални информации во врска со содржината и продажба на македонските стандарди обратете се во Секторот за информации односно Инфо центарот на ИСРСМ на следната контакт адреса

БИДЕТЕ "ВКЛУЧЕНИ"

Постојат неколку начини МСП да бидат вклучени во процесот на подготовка на стандардите:

1. Станете член на Технички комитет во рамките на ИСРСМ

2. Погледнете ги и дадете коментар за нацрт-стандардите на јавна расправа - фаза 40.20

3. Предложете иницијатива за подготовка на стандард или погледнете ги тековните предлози за нови стандарди - фаза 10.99

Погледнете ги новите предлози за изворни национални стандарди - "CEN/CENELEC - Месечни регистри"

СЕМИНАРИ И РАБОТИЛНИЦИ

Јакнењето на свеста за стандардизација е првиот и најважен чекор во процесот на помагање на компаниите и организациите да се запознаат со светот на стандардите. Зголемената свест за стандардите ќе им помогне на МСП да разберат како тие можат да се користат како алатки за постигнување на своите бизнис цели.

Што може да се направи за јакнење на свеста?

Повеќе за семинарите и работилниците на ...

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Повеќе информации во врска со активностите за МСП може да се најдат и на интернет страната на европските тела за стандардизација CEN и CENELEC дадена во прилог

www.cencenelec.eu/SME/Pages/default.aspx

ПУБЛИКАЦИИ И БРОШУРИ

ISO 9001 За мали бизниси – Што да правите

Прирачникот, ISO 9001 за мали бизниси, е заеднички објавен од страна на меѓународната организација за стандардизација (ISO) и меѓународниот трговски центар (ITC)

ISO/IEC 27001 За мали бизниси – практични совети

Меѓународната организација за стандардизација (ISO) и меѓународната електротехничка комисија (IEC) тукушто го објавија новиот прирачник обезбедувајќи практични совети за МСП за тоа како да се постигнат придобивките од спроведувањетo на системот за управување со безбедност на информации (ISMS) заснован на меѓународниот стандард ISO/IEC 27001.

Предности на малиот бизнис Прочитајте повеќе..

Публикации и брошури: