Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

НОВОУСВОЕНИ СТАНДАРДИ ОД ИСРСМ ТК 7-НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ

Новоусвоени стандарди од ИСРСМ ТК 7-Нафтени производи и средства за подмачкување:

MKC EN 589:2022+A1:2022-Автомобилски горива - Течен нафтен гас (LPG) - Барања и методи за испитување.

https://isrsm.gov.mk/mk/project/show/isrsm:proj:72993

MKC EN 590:2022-Автомобилски горива - Дизел - Барања и методи за испитување.

https://isrsm.gov.mk/mk/project/show/isrsm:proj:72967

Во овие стандарди е вклучен и Национален анекс во кој се наведени барања за земање на примероци, обележување на уредите за гориво и сезонските класи за минимален напон на пареи