Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Структура и Организација на ИСРСМ

За вршење на работите и задачите од областа на стандардизацијата утврдени со законот за стандардизација, Владата на Република Македонија основа Институт за стандардизација на Република Македонија како единствено национално тело за стандардизација во Република Македонија со статус на јавна установа, компетентно за подготвување, одобрување или усвојување на стандарди од сите области опфатени од Европскиот комитет за стандардизација (CEN), Меѓународната организација за стандардизација (ISO), Европскиот комитет за електротехничка стандардизација (CENELEC), Меѓународната електротехничка комисија (IEC) и Европскиот телекомуникационен институт за стандардизација (ETSI).

Органи на Институтот се:

Собранието на ИСРСМ го сочинуваат членовите на ИСРСМ. Орган кој управува со работата на Институтот е Советот. Советот на ИСРСМ е основан со одлука на Собранието на ИСРСМ. Советот го сочинуваат девет члена, во следниов состав:

Со Институтот раководи директор. Директорот го избира и разрешува Советот во согласност со одредбите на Законот и Статутот на Институтот.

Надлежностите на Собранието, Советот и директорот на ИСРСМ подетално се пропишани во Законот за стандардизација и Статутот на ИСРСМ.

ИСРСМ го спроведува системот за стандардизација во Република Северна Македонија преку подготовка, усвојување и промовирање на македонските стандарди и стандардизациски документи, претставување, координација и учество во работата на меѓународните и европските тела за стандардизација.

ИСРСМ дава информации за македонските, европските и меѓународните стандарди, врши продажба на стандарди и издава стандардизациски публикации.

Организациска шема на Институтот за стандардизација