Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Резервоари за транспорт на опасни материи

Транспортот на течни хемикалии и течни гасови и ризикот кој со себе го носи  оваа дејност, влијае на многу сектори во нашето општество: енергија, индустристрија, текстил, бои, ѓубрива, хемија и пластика, инсектициди, медицински апликации итн.

Овој вид транспорт е силно регулиран на меѓународно ниво:

Директива 2008/68/EC на Европскиот Парламент и Советот од 24 септември 2008 за внатрешниот транспорт на опасна стока, особено преку Договорот за меѓународен превоз на опасни материи по пат (ADR) и Регулативата за меѓународен превоз на опасни материи по железница ( RID). Овие две легислативи претставуваат низа безбедносни барања што треба строго да се следат од транспортерот и производителот на резервоарите. 

Во оваа рамка, CEN/TC 296 неодамна ја финализираше ревизијата, а ИСРСМ Совет ги усвои овие два клучни стандарди:

MKC EN 14432 - Резервоари за транспорт на опасни материи - Опрема за резервоари за транспорт на течни хемикалии - Празнење на производот и вентили за влез на воздух

Овој стандард кој ги специфицира барањата за вентили што можат да се користат на резервоари со минимален работен притисок поголем од 50 kPa за транспорт на опасни материи по пат и железница за следните функции:

Резервоари за транспорт на течни производи:

- секундарно затворање на долните водови за празнење;

- основно затворање на врвот на резервоарот (течност, воздух, други приклучоци);

- вентил за аерација на врвот на резервоарот;

- и други вентили како што е наведено во Анекс F од EN 14564:2019 според обемот на овој документ.

Резервоари за гасови:

- секундарно затворање на долните водови за празнење;

- секундарно затворање на врвот на резервоарот за отровни гасови: течна фаза и гасна фаза;

- и други вентили како што е наведено во Анекс F од EN 14564:2019.

MKC EN 14433 - Резервоари за транспорт на опасни материи - Опрема за резервоари за транспорт на течни хемикалии - Ножни вентили

Во овој стандард се содржани барањата за ножни вентили за употреба на резервоари со минимален работен притисок поголем од 50 kPa за транспорт на опасни материи по пат и железница.

Се применува на метална опрема на резервоари за следните функции за внатрешни стоп вентили:

- примарно затворање на линии за гравитационо празнење (течни материи);

- примарно затворање на долните водови за празнење (течни гасови: течна фаза и гасна фаза);

- примарно затворање на горното празнење (отровни течни гасови: течна фаза и гасна фаза);

- и други внатрешни вентили како што е наведено во Анекс F од EN 14564:2019 според обемот на овој документ.