Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Кој ги изработува македонските стандарди

Стручната работа во областа на стандардизацијата ја вршат Техничките комитети (ИСРСМ ТК) формирани во рамки на Институтот.

ТК е тело составено од заинтересирани страни (членки) од соодветна област, односно тело составено од претставници на органите на државната управа и правни лица: производители, трговски друштва, здруженија на потрошувачи, здруженија на граѓани и стопански комори, образовни и научни институции, сертификациони тела, лаборатории, инспекциски тела и други правни лица.

Задачата на техниките комитети претставува подготовка и реализација на програмата за усвојување на стандарди во определени области, следење и учество во работата на соодветните технички работни тела на меѓународните и европските организации за стандардизација, како и други работи во согласност со П_Р2_029 - Правилникот за формирање и работа на технички комитети.

Во случај кога за определена област не е формиран ТК, и кога не постои можност и интерес за формирање на нов ТК постапката за усвојување на македонски стандарди и стандардизациски документи може да се спроведе преку ПрК на Институтот (Советот на Институтот), односно Работно тело формирано од директорот на Институтот, на предлог на ПрК.