Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Програма и Извештај за работа на ИСРСМ

Институтот за стандардизација (ИСРСМ) објавува годишна Програма и Извештај за работа во која се наведени работите и задачите кои ИСРСМ ги врши согласно Законот за стандардизација. Дел од Програмата за работа претставува и Програмата за усвојување на македонски стандарди, која вклучува преглед на сите стандардизациски проекти во тековната календарска година за која се однесува Програмата. За извршување на работите од Програмата за работа, Институтот ја известува Владата на Република Северна Македонија најмалку еднаш годишно.

Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

Програма и Извештај за работа на ИСРСМ

Програма и Извештај за работа на ИСРСМ