Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Për NE

Në mars 2003, bazuar në Ligjin për Standardizimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 54/02) dhe Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 23-1031 / 1 të datës 24.02.2003 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 14/03), Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut - ISSRM u krijua si një institucion i veçantë publik, i ndarë nga Instituti për Standardizim dhe Metrologji. Ligji për Standardizimin rregullon qëllimet dhe parimet e standardizimit kombëtar maqedonas, statusin e ISSRM si dhe detyrat e tij, anëtarësimin dhe financimin e tij, përgatitjen, miratimin dhe publikimin e standardeve kombëtare maqedonase dhe zbatimin e tyre. Statuti i ISRSM rregullon emrin, selinë dhe organizimin e ISRSM, aktivitetin e tij, përfaqësimin dhe përfaqësimin, organet dhe kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të ISRSM, financimin dhe çështje të tjera që lidhen me punën e tij Me

Në përputhje me nenin 73 të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit midis Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Komunitetit Evropian dhe vendeve të saj (MSA, prill 2004), Republika e Maqedonisë Veriore merr masat e nevojshme në mënyrë që të përshpejtojë zhvillimin e standardizimit si një nga shtyllat e cilësisë, për të inkurajuar pjesëmarrjen në punën e trupave evropiane të standardizimit (CEN, CENELEC, ETSI), si dhe për të inkurajuar përdorimin e rregullave të Komunitetit teknike dhe standardet evropiane, testimi dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit.

Në Mars 2003, anëtarësimi në ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin) u transferua nga Byroja e Standardizimit dhe Metrologjisë e ISSRM. Në 2005, ISRSM u pranua si anëtar i asociuar i IEC (Komisioni Elektroteknik Ndërkombëtar), dhe që nga korriku 2012 ISRSM ka qenë anëtar i plotë i CEN (Komiteti Evropian për Standardizim) dhe CENELEC (Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik). ETSI (Instituti Evropian për Standardet e Telekomunikacionit) në Dhjetor 2006 njohu ISRSM si NTS (Trupi Kombëtar i Standardizimit).