Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Bordet Teknike të CEN dhe CENELEC (BT)

Një nga organet korporative që mbështet arritjen e qëllimit të organizatave evropiane të standardizimit CEN dhe CENELEC janë Bordet e tyre Teknike (BT). 

Bordi Teknik i CEN dhe CENELEC (BT) janë përgjegjës për kontrollin e programit të standardeve dhe promovimin e ekzekutimit të tij të shpejtë nga Qendra e Menaxhimit CEN-CENELEC (CCMC), Komitetet Teknike (TC) dhe organe të tjera. BT përbëhet nga Presidenti dhe/ose Zëvendës Presidenti(ët) dhe një anëtar/delegat i përhershëm nga çdo organ kombëtar anëtar i CEN/CENELEC, të cilët vendosin kontaktet e nevojshme në nivel kombëtar për të qenë në gjendje të përfaqësojnë anëtarin në mënyrë efektive. Takimet e BT-së drejtohen nga Presidenti ose një Zëvendës President. Sekretariati i BT mbahet nga CCMC. Funksionet e Bordit Teknik, të cilat mund të kryhen ose në një mbledhje ose me korrespondencë, përfshijnë ndër të tjera: 

BT mund të delegojë disa nga funksionet e saj tek nëngrupet ose organet teknike përkatëse, nën autoritetin dhe mbikëqyrjen e saj të plotë. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe Sekretariatit të EFTA-s, organizata të tjera që i nënshtrohen marrëveshjeve kontraktuale ftohen të marrin pjesë në takimet e BT-së si vëzhgues. Në raste të veçanta, Kryesuesi mund të ftojë gjithashtu ekspertë që të marrin pjesë në diskutimet e BT. 

Përfaqësuesit kombëtarë nga ISRSM në CEN/CENELEC/BT janë: 

Goran Pletvarski, Udhëheqës i njësisë për standardizim të përgjithshëm, që vepron si anëtar në CEN/BT (pletvarski.goran@isrsm.gov.mk) dhe 

Liljana Haxhievska-Antovska, udhëheqëse e njësisë për standardizim elektroteknik, e cila vepron si delegate e përhershme në CENELEC/BT (hadzievska.liljana@isrsm.gov.mk). 

Të gjitha pyetjet tuaja në lidhje me aktivitetet e CEN/CENELEC/BT-ve ju mund t'i drejtoni përfaqësuesve tanë kombëtarë të BT-së.