Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

BURIMI KOMBËTAR I BOTUAR STANDARDET MAQEDONASE

Ju njoftojmë se në përputhje me nenin 26 të Rregullores për përgatitjen dhe miratimin e standardeve dhe dokumenteve standardizuese maqedonase - botimi i tretë nr.02-1229/11 datë 30.12.2019, me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë me niveli teknik i zhvillimit të teknikës në një fushë të caktuar në të cilën zbatohen standardet maqedonase duhet të rishikohet periodikisht (faza 90.20).

Komiteti Teknik ISRSM TK 32 – Inxhinieri Elektrike dhe Termocentrale, fushëveprimi i të cilit përfshin standardet maqedonase MKС Н.Б4.801:2000, MKС Н.Б4.803:2000, MKС Н.Б4.804:2000 dhe MKС Н.Б4: 81. një rishikim i të njëjtit.

Rishikimi i standardeve është bërë vetëm me ndryshimin e shënimit, i cili është në përputhje me sistemin e ri të shënjimit dhe klasifikimin e standardeve maqedonase, ndërsa përmbajtja e tekstit është identike me versionin e mëparshëm.

Për këtë, ju njoftojmë se e gjithë procedura për rishikimin e standardeve maqedonase ka përfunduar, gjegjësisht janë publikuar në shtator të vitit 2022 me emërtimet e tyre të reja, ndërsa ato të mëparshmet me emërtimet e tyre të vjetra janë tërhequr. Shenjat e reja të standardeve që janë në përputhje me sistemin e ri të shënjimit dhe klasifikimin e standardeve maqedonase janë si në vijim:

prMKC 1023:2022

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Општи услови

Protection of structures against lighting - General principles

prMKC 1024:2022

Заштита на објекти од атмосферски празнења просечен годишен број денови грмотевици

Protection of structures against lighting-Average number of thunderstorm days per year

prMKC 1025:2022

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Толерирана зачестеност на атмосферските празнења

Protection of structures against lighting - Tolerable lightning frequency

prMKC 1026:2022

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Фаќач со уред за рано стартување

Protection of structures against lightning - Early streamer emission air terminals.

Për informacion më të detajuar, mund të kontaktoni:

Катерина Јовановска

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

02 3247 154