Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

A mund të kopjoj standardin e blerë dhe t'ua shpërndaj njerëzve të tjerë?

Sipas dispozitave të Ligjit për Standardizimin dhe Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, e drejta e autorit të standardeve i përket ISRSM. Dublikimi (fotokopjimi), shpërndarja dhe rishitja e standardeve dhe dokumenteve të tjera të lëshuara nga ISSRM pa pëlqimin e ISSRM është rreptësisht e ndaluar dhe i nënshtrohet sanksioneve ndëshkimore.