Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Komitetet Teknike

Komitetet Teknike (KT) kryejnë punë ekspertize në fushën e standardizimit dhe krijohen për një fushë të caktuar, me iniciativën e palëve të interesuara. Rrjedhimisht, TC është një organ i përbërë nga të interesuar (anëtarë) të fushës përkatëse, pra një organ i përbërë nga përfaqësues të organeve të administratës shtetërore dhe persona juridikë: prodhues, shoqëri tregtare, shoqata të konsumatorëve, shoqata të qytetarëve dhe dhomat e tregtisë, arsimore dhe institucione shkencore, organizma certifikues, laboratorë, organe inspektuese dhe persona të tjerë juridikë. Puna në Komitetet Teknike është vullnetare. Më poshtë është një listë e ISRSM TK dhe statusi i tyre, d.m.th për çdo ISRSM TK, fusha e saj e aplikimit, marrëdhëniet me komitetet e pasqyrës ndërkombëtare dhe evropiane, si dhe të dhëna për Programin e Punës, standardet e publikuara dhe aktivitetet e tjera të komitetit.

Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери Active

Електронски комуникации Active

Квалитет на вода Disbanded

Карактеристики на отпад Active

Текстил, кожа и производи од текстил и кожа Active

Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе Active

Нафтени производи и средства за подмачкување Active

Топлински карактеристики на објекти Active

Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици Active

Друмски возила, трактори и механизација Active

Геотехника Active

Патишта - материјали, опрема и сигнализација Disbanded

Квалитет на храна Active

Менаџмент на животна средина Disbanded

Испитување без разрушување Disbanded

Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети Active

Квалитет на воздух и вода Active

Акредитација,оцена на сообразност и метрологија Active

Безбедност на машини Active

Електрични кабли Disbanded

Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли Active

Греење, вентилација и климатизација Disbanded

Зaштита на објекти од пожар Disbanded

Бетон и производи од бетон Disbanded

Бетон, производи од бетон и ѕидарија Active

Дрво – производи од дрво и мебел Disbanded

Гасна техника и опрема Active

Пластика Disbanded

Апарати на гас Disbanded

Еврокодови Disbanded

Електрично осветление Active

Електроенергетика и електроенергетски постројки Active

Метрологија Disbanded

Информациски и комуникациски технологии Active

Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки Active

Хемија и пластика Active

Метали и металургија Active

Тутун и тутунски производи Active

Терминологија Active

Еврокодови и Национални анекси Active

Хомеопатска дејност и едукација Disbanded

Менаџмент со човечки ресурси Active

Материјали, опрема и сигнализација за патишта Active

Туризам и сродни услуги Active

Информациско моделирање на градби (BIM) Active

Заштита на објекти од пожар Active

Совет на ИСРСМ Active