Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

ИСРСМ ТК 8

Топлински карактеристики на објекти

Active

Committee

Блажен Зотовски

Орхидеја Шутарова

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

B Згради и градежништво - Building and construction

Scope

архитектурата и градежништвото:

 • на топлински и хигротоплински карактеристики на материјалите, производите, компонентите, елементите и системите, вклучувајки ги зградите во целост;
 • на топлинско изолационите материјали, производите и системите за градежна и индустриска примена, вклучувајки изолација на вградена опрема во зградите;
 • Покривајки и вклучувајки:
 • тест и пресметковни методи за пренесување топлина и влага, температура и услови на влага ;
 • тест и пресметковни методи за потрошувачка на енергија во зградите;
 • тест и пресметковни методи за греење и ладење на зградите;
 • тест методи на лице место, за топлински, хигротоплински и енергетски карактеристики на згради и градежни компоненти;
 • влезни податоци за пресметка, вклучувајки климатски податоци;
 • класифицирање на топлинско изолационите материјали, производи и системи во однос на сродни тест методи и критериуми на сообразност;
 • терминологија;
 • општ преглед и координација со работата во ИСО, во областа на топлинските и хигротоплинските карактеристики; тест методите за изведба на апаратите за греење на просторот, вклучувајки сродни димензионални, градежнии безбедностни аспекти. Стандардизација за подно греење, таванско монтирни зрачни панели, радијатори и конвектрои, нивни дефиниции и симболи, одредувањето на оддавање на топлина, методите за испитување и оценување на сообразноста.
  Стандардизација во областа на вентилаторите употребувани во индустриски цели вклучувајки проветрување во зградите и рудниците. Исклучувајки:
 • тавански, вентилатори со постоље и слични типови на вентилатори како оние кои вообичаено се користат во неиндустриски цели.
  Стандардизација во областа на терминологија, класификација, карактеристики и тест методи за опрема за прочистување гасови. Стандардизација на методите за контола на прочистените гасови. Исклучувајки:
 • проучување на прочистувачите на издувни гасови за гасните турбини и моторите со внатрешно согорување во подвижната опрема.
 • филтрите за опремата за лична заштита. Стандардизација на филтри за воздух за отстранување на честици, високо ефикасни филтри за воздух (HEPA и ULPA), испитување на филтерски материјали за рамни плочи и одредување на ефикасноста на филтерскиот елемент. Стандардизација во областа на дистрибуција на воздухот, вклучувајки тестирање на карактрестиките како во лабораторија така и на самото место, димезионали особености и терминологија. Стандардизација во областа на сончева енергија користена за греење на воздухот и водата, ладење, процес на индустриско греење и климатизација. Стандардизација на парни и гасни турбини. Стандардизација на опремата, објектите, и оперативните методи за чисти простори и контролирана средина. Класификација на степенот на чистота на воздухот, методи за испитување, изведба и почеток на работа, како и контрола на биолошко загадување. Стандардизација на проектирање и инсталација на готови предизолирани цевки, монтажа на цевки и делови на цевки (фитинзи), челични вентили за челични цевки, полиуретанска топлинска изолација, надворешна обвивка од полиуретан и спојување на челични цевки. Стандардизација на климатизери, пакетни ладилни постројки за течности и топлински пумпи - испитување и барања за означување на единици за санитарна топла вода и одвлажувачи. Стандардизација на симболи, терминологија и графички симболи, проектни симболи за внатрешна клима, клима комори - оценување и карактеристики за коморите, компонентите и секциите, механички карактеристики, експериментално одредување на коефициенти на локални отпори за компонентите, терминална опрема за воздух, оценување за мешачка вентилација за потисна вентилација и за терминални единици, вентилација на станови, пакетен вентилационен систем за примена во едносемејни станови, канали - правоаголни канали и канали со кружен попречен пресек и делови (фитинзи) изработени од метални табли, канали изработени од изолациони плочи и флексибилни канали, ладилни тавани и ладилни греди. Стандардизација на распределители на трошоци на топлина за одредување на потрошувачката за греење со радијатори во просториите - опрема (распределители) напојувана со електрична енергија, опрема која не е напојувана со електрична енергија базирана на принципот на испарување (испарувачки распределители). Стандардизација на индустриска термопроцесна опрема - законско испитување на бучавоста на индустриската термопроцесна опрема вклучувајки ја и помошната опрема за ракување, опрема за согорување и системи за ракување со гориво, опрема за производство на атмосферски гасови, опрема за топло потопено галванизирање, и термопроцесна опрема за купатила. Стадардизација на системи за греење во објектите - процедура за изработка на документација за експлоатација, одржување и користење, проектирање на системи за греење со топлоносител вода и метод за пресметка на проектно оптоварување за греење. Стандардизација на системите за греење - регулациона опрема за систем за топловодно греење во зависност од надворешната температура, регулациона опрема на систем за електрично греење во зависност од надворешната температура, отворена комуниикација со податоци за автоматика во објектот, регулации и управување со објектот, автоматика на објектите и регулациони системи (BACS), примена на комуникација со податоци во системите за греење, вентилација и климатизација (HVAC) мрежи за автоматика (BACnet, Profibus, Word FIP, EIBnet). Стандардизација во областа на водогрејни котли и помошни инсталации – упатство за вклучување на инспекционо тело независно од произведувачот. Барања за напојување на котелот со вода и квалитет на вода за котелот, материјали за деловите под притисок на котелот и помошните прибори, проектирање и пресметка на деловите под притисок, инспекција за време на изработка, документција и означување на деловите под притисок, барања на системите за согорување на котелот и барања од системите за прочистување на гасовите од согорување. Стандардизација на оранжерии – проектирање и изведба на комерцијално произведени оранжерии. Стандардизација во областа на сончева енергија – речник, топлински сончеви системи и компоненти, сончеви колектори, методи за испитување, карактеристични својства на акумулатори за сончеви системи за греење. Подготовка на стандарди кој се однесуваат на одредување на параметрите на внатрешната клима со цел спречување на оштетување и деградирање на културното наследство, специфицирање на процедури и инструменти за мерење на внатрешната клима и регулација на внатрешната средина.

Facts and figures

114

New projects

1065

Published standards

0

Meetings

0

Members

Relation to mirrors committee

An ISRSM TC may have one or more international (ISO, IEC) or European (CEN, CENELEC) mirror committees in its scope of work. When ISRSM TC monitors the work of international (ISO, IEC) mirror TCs, the manner of participation in the development of the international project (standard) depends on the status of the relevant ISRSM TC in the relevant international body (international TC) in which the project is developed [Membership with active participation (Participating P – member) or as an Observer (O – member)]. When the respective ISRSM TC participates in the development of the international project as a "P - member", then it has an obligation and must actively monitor the development of the international project through a determined and consensus based national position in all stages of voting. In addition, the list of mirror committees is given for this ISRSM TC.

CEN/TC 88


Originator: CEN

CEN/TC 88


Originator: CEN

CEN/TC 89


Originator: CEN

CEN/TC 89


Originator: CEN

CEN/TC 107


Originator: CEN

CEN/TC 107


Originator: CEN

CEN/TC 113


Originator: CEN

CEN/TC 113


Originator: CEN

CEN/TC 130


Originator: CEN

CEN/TC 130


Originator: CEN

CEN/TC 156


Originator: CEN

CEN/TC 156


Originator: CEN

CEN/TC 171


Originator: CEN

CEN/TC 171


Originator: CEN

CEN/TC 186


Originator: CEN

CEN/TC 186


Originator: CEN

CEN/TC 195


Originator: CEN

CEN/TC 195


Originator: CEN

CEN/TC 228


Originator: CEN

CEN/TC 228


Originator: CEN

CEN/TC 243


Originator: CEN

CEN/TC 243


Originator: CEN

CEN/TC 247


Originator: CEN

CEN/TC 247


Originator: CEN

CEN/TC 269


Originator: CEN

CEN/TC 269


Originator: CEN

CEN/TC 284


Originator: CEN

CEN/TC 284


Originator: CEN

CEN/TC 312


Originator: CEN

CEN/TC 312


Originator: CEN

CEN/TC 346


Originator: CEN

CEN/TC 346


Originator: CEN

CEN/TC 371


Originator: CEN

CEN/TC 371


Originator: CEN

CEN/TC 182


Originator: CEN

CEN/TC 182


Originator: CEN

ISO/TC 117


Originator: ISO

ISO/TC 117


Originator: ISO

ISO/TC 142


Originator: ISO

ISO/TC 142


Originator: ISO

ISO/TC 163


Originator: ISO

ISO/TC 163


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 180


Originator: ISO

ISO/TC 180


Originator: ISO

ISO/TC 180/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 180/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 180/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 180/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 209


Originator: ISO

ISO/TC 209


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 3


Originator: ISO

ISO/TC 163/SC 3


Originator: ISO